Państwo to nic innego jak instrument opresji jednej klasy przez inną - w republice demokratycznej w nie mniejszym stopniu niż w monarchii.


państwo-to-nic-innego-jak-instrument-opresji-jednej-klasy-przez-inną-w-republice-demokratycznej-w-nie-mniejszym-stopniu-ż-w-monarchii
fryderyk engelspaństwotonicinnegojakinstrumentopresjijednejklasyprzezinnąrepublicedemokratycznejniemniejszymstopniuniżmonarchiinic innegoinnego jakjak instrumentinstrument opresjiopresji jednejjednej klasyklasy przezprzez innąinnąw republicerepublice demokratycznejdemokratycznej ww nienie mniejszymmniejszym stopniustopniu niżw monarchiipaństwo to nicnic innego jakinnego jak instrumentjak instrument opresjiinstrument opresji jednejopresji jednej klasyjednej klasy przezklasy przez innąprzez innąw republicew republice demokratycznejrepublice demokratycznej wdemokratycznej w niew nie mniejszymnie mniejszym stopniumniejszym stopniu niżstopniu niż wniż w monarchiipaństwo to nic innegonic innego jak instrumentinnego jak instrument opresjijak instrument opresji jednejinstrument opresji jednej klasyopresji jednej klasy przezjednej klasy przez innąklasy przez innąw republice demokratycznejw republice demokratycznej wrepublice demokratycznej w niedemokratycznej w nie mniejszymw nie mniejszym stopniunie mniejszym stopniu niżmniejszym stopniu niż wstopniu niż w monarchiipaństwo to nic innego jaknic innego jak instrument opresjiinnego jak instrument opresji jednejjak instrument opresji jednej klasyinstrument opresji jednej klasy przezopresji jednej klasy przez innąjednej klasy przez innąw republice demokratycznej ww republice demokratycznej w nierepublice demokratycznej w nie mniejszymdemokratycznej w nie mniejszym stopniuw nie mniejszym stopniu niżnie mniejszym stopniu niż wmniejszym stopniu niż w monarchii

Gdy pomnożycie liczbę instancji sądowych, zobaczycie, że troską ich stanie się w mniejszym stopniu wymierzenie sprawiedliwości obywatelom, w większym zaś wzajemne spory. -Montesquieu
gdy-pomnożycie-liczbę-instancji-sądowych-zobaczycie-że-troską-ich-stanie-ę-w-mniejszym-stopniu-wymierzenie-sprawiedliwoś-obywatelom-w-większym
Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba. -Sokrates
jak-większe-jest-szczęście-być-zdrowym-ż-bogatym-tak-mniejszym-jest-nieszczęście-ubóstwo-ż-choroba