pal­ca­mi ze smyczków do nut mnie roz­biera na pięcioliniach wioli­nowy klucz okręca się niespiesznie 


pal­ca­mi-ze smyczków-do-nut-mnie-roz­biera-na-pięcioliniach-wioli­nowy-klucz-okręca ę-niespiesznie 
kameadorepal­ca­mize smyczkówdonutmnieroz­bieranapięcioliniachwioli­nowykluczokręca sięniespiesznie pal­ca­mi ze smyczkówze smyczków dodo nutnut mniemnie roz­bieraroz­biera nana pięcioliniachpięcioliniach wioli­nowywioli­nowy kluczklucz okręca sięokręca się niespiesznie pal­ca­mi ze smyczków doze smyczków do nutdo nut mnienut mnie roz­bieramnie roz­biera naroz­biera na pięcioliniachna pięcioliniach wioli­nowypięcioliniach wioli­nowy kluczwioli­nowy klucz okręca sięklucz okręca się niespiesznie pal­ca­mi ze smyczków do nutze smyczków do nut mniedo nut mnie roz­bieranut mnie roz­biera namnie roz­biera na pięcioliniachroz­biera na pięcioliniach wioli­nowyna pięcioliniach wioli­nowy kluczpięcioliniach wioli­nowy klucz okręca sięwioli­nowy klucz okręca się niespiesznie pal­ca­mi ze smyczków do nut mnieze smyczków do nut mnie roz­bierado nut mnie roz­biera nanut mnie roz­biera na pięcioliniachmnie roz­biera na pięcioliniach wioli­nowyroz­biera na pięcioliniach wioli­nowy kluczna pięcioliniach wioli­nowy klucz okręca siępięcioliniach wioli­nowy klucz okręca się niespiesznie 

Dla mnie to nic. Nowe milenium, nowy wiek czy nowy rok. Dla mnie to jeszcze kolejny dzień, kolejna noc. Słońce, księżyc, gwiazdy pozostaną te same.Przyjdź do mnie.... Świadomie... Bądź... Bądź przy mnie zawsze... Mów szeptem... Po cichu... Tak... Roz­pal me serce... Tyl­ko Ty mnie znasz... Ty wszys­tko o mnie wiesz... Tyl­ko Ty ro­zumiesz mnie... Tyl­ko z Tobą ma to sens...W na­turze wszechświata leży, by oso­ba, która zaw­sze każe człowieko­wi cze­kać dziesięt mi­nut, te­go dnia, gdy ten człowiek się o dziesięć mi­nut spóźni, była go­towa dziesięć mi­nut wcześniej i bar­dzo sta­ran­nie o tym nie wspominała.Po­kochaj mnie opuszkiem palca Niech wi­ruje w nim uczucie niech w pal­cach kręci ból z tęskno­ty kurczy skórę Uwielb mo­je wa­dy i zalety ok­res kiedy usycham oraz gdy na­wilżone są mo­je tkanki Kiedy nie umiem i kiedy się staram Po­kochaj mnie brzuchem Żeby parzył od środ­ka tak jak mnie i wyz­naczał in­tensyw­ność miłości Kochaj mnie Roz­kwitnę dla Ciebie niczym płatek nasturcji To, co mnie żywi, niszczy mnie. Quod me nut­rit me destruit.(łac.) Miłości, uk­ry­ta we mnie, roz­wiń skrzydła! Pomóż unieść się po­nad ziemię, z wy­soka wszys­tko na­biera in­nych barw, z wy­soka widzę więcej, z wy­soka dro­ga jest widoczna....