Pamiętaj, nas jest troje, ja, ty i choroba. Ty musisz być po mojej stronie. We dwóch będzie nam łatwiej zwalczyć tę jedną. Ale jeśli ty sprzymierzysz się z nią - wtedy ja jeden nie dam wam obojgu rady.


pamiętaj-nas-jest-troje-ja-ty-i-choroba-ty-musisz-być-po-mojej-stronie-we-dwóch-będzie-nam-łatwiej-zwalczyć-tę-jedną-ale-śli-ty
abul fardżpamiętajnasjesttrojejatychorobatymusiszbyćpomojejstroniewedwóchbędzienamłatwiejzwalczyćjednąalejeślisprzymierzyszsięniąwtedyjajedenniedamwamobojguradynas jestjest trojety ii chorobaty musiszmusisz byćbyć popo mojejmojej stroniewe dwóchdwóch będziebędzie namnam łatwiejłatwiej zwalczyćzwalczyć tętę jednąale jeślijeśli tyty sprzymierzyszsprzymierzysz sięwtedywtedy jaja jedenjeden nienie damdam wamwam obojguobojgu radynas jest trojety i chorobaty musisz byćmusisz być pobyć po mojejpo mojej stroniewe dwóch będziedwóch będzie nambędzie nam łatwiejnam łatwiej zwalczyćłatwiej zwalczyć tęzwalczyć tę jednąale jeśli tyjeśli ty sprzymierzyszty sprzymierzysz sięsprzymierzysz się zwtedy jawtedy ja jedenja jeden niejeden nie damnie dam wamdam wam obojguwam obojgu rady

Pamiętaj, że wszystko jest jednym. Pamiętaj o języku znaków. Ale nade wszystko pamiętaj, że musisz iść do kresu swojej Własnej Legendy.-Ma­mo, nie dam rady. -Chodź, jeszcze kawałek. -Ma­mo, ale nie dam rady! -Jeszcze trochę, dasz radę. -Ma­mo… Mam dość! -Wierzę w Ciebie, dotrzesz. -Ma­mo! pod­daję się!!! -Spójrz, jes­teśmy na miejscu…. Mi­mo bra­ku sił, idź do przo­du, bądź wyt­rwały, nig­dy nie pod­da­waj się, bo być może pod­dasz się tuż przed ce­lem i nig­dy do niego nie dojdziesz… Jeden bowiem jest świat, a składa się nań wszystko, i Bóg jeden we wszystkim, i jedna materia i jedno prawo i jeden rozum wspólny wszystkim stworzeniom rozumnym i prawda jedna.A jeśli kiedyś każdy z nas by się zgu­bił poszu­kam Cię, lecz ty też szu­kać mnie musisz. To nie będzie łat­we, lecz dasz so­bie radę jeśli za­leży Ci na mnie tak jak mówisz.Światło prawdy spada na nas z bezlitosną szczerością, w świetle prawdy obojgu nam diabelsko nie do twarzy.Jeśli musisz wybrać między czystością ciała a czystością duszy, pamiętaj że jedno nie wyklucza drugiego.