Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej! Nie może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary i służby, bez umiejętności dzielenia się owocami pracy z tymi, którzy sami nie są w stanie [...]


pamiętajcie-nowa-polska-nie-może-być-polską-bez-dzieci-bożych-polską-niepłodnych-lub-mordujących-nowe-życie-matek-polską-pijaków-polską
stefan wyszyńskipamiętajcienowapolskaniemożebyćpolskąbezdziecibożychniepłodnychlubmordującychnoweżyciematekpijakówludziniewiarymiłościbożejnieojczyznąwzajemnejczcijednidladrugichduchaofiarysłużbyumiejętnościdzieleniasięowocamipracytymiktórzysamistanienowa polskapolska nienie możemoże byćbyć polskąpolską bezbez dziecidzieci bożychpolską niepłodnychniepłodnych lublub mordującychmordujących nowenowe życieżycie matekpolską pijakówpolską ludziludzi niewiarybez miłościmiłości bożejnie możemoże byćbyć ojczyznąojczyzną ludziludzi bezbez wzajemnejwzajemnej czciczci jednijedni dladla drugichbez duchaducha ofiaryofiary ii służbybez umiejętnościumiejętności dzieleniadzielenia sięsię owocamiowocami pracypracy zz tymiktórzy samisami nienie sąw staniestanie []nowa polska niepolska nie możenie może byćmoże być polskąbyć polską bezpolską bez dziecibez dzieci bożychpolską niepłodnych lubniepłodnych lub mordującychlub mordujących nowemordujących nowe życienowe życie matekpolską ludzi niewiarybez miłości bożejnie może byćmoże być ojczyznąbyć ojczyzną ludziojczyzną ludzi bezludzi bez wzajemnejbez wzajemnej czciwzajemnej czci jedniczci jedni dlajedni dla drugichbez ducha ofiaryducha ofiary iofiary i służbybez umiejętności dzieleniaumiejętności dzielenia siędzielenia się owocamisię owocami pracyowocami pracy zpracy z tymiktórzy sami niesami nie sąnie są wsą w staniew stanie []

Szli krzycząc:
szli-krzycząc-polska-polska-wtem-bóg-z-mojżeszowego-pokazał-ę-krzaka-spojrzał-na-te-krzyczą-i-zapytał-jaka
Co mnie obchodziła Polska! Co to było - Polska? -Gunter Grass
co-mnie-obchodziła-polska-co-to-było-polska
Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska - Polską była! Aby w Polsce - po polsku się myślało! -Stefan Wyszyński kard
na-każdym-kroku-walczyć-będziemy-o-to-aby-polska-polską-była-aby-w-polsce-po-polsku-ę-myśło
Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem - Polska jest Polską, a Polak Polakiem. -Adam Mickiewicz
tylko-pod-krzyżem-tylko-pod-tym-znakiem-polska-jest-polską-a-polak-polakiem