Pamiętajmy o tym, że medycyna urodziła się z niedoli, a rodzicami jej chrzestnymi były miłosierdzie i współczucie. Bez pierwiastka filantropijnego medycyna byłaby najpospolitszym, a może wstrętnym nawet rzemiosłem.


pamiętajmy-o-tym-że-medycyna-urodziła-ę-z-niedoli-a-rodzicami-jej-chrzestnymi-były-miłosierdzie-i-współczucie-bez-pierwiastka-filantropijnego
władysław biegańskipamiętajmytymżemedycynaurodziłasięniedolirodzicamijejchrzestnymibyłymiłosierdziewspółczuciebezpierwiastkafilantropijnegobyłabynajpospolitszymmożewstrętnymnawetrzemiosłempamiętajmy oo tymże medycynamedycyna urodziłaurodziła sięz niedolirodzicami jejjej chrzestnymichrzestnymi byłybyły miłosierdziemiłosierdzie ii współczuciebez pierwiastkapierwiastka filantropijnegofilantropijnego medycynamedycyna byłabybyłaby najpospolitszymmoże wstrętnymwstrętnym nawetnawet rzemiosłempamiętajmy o tymże medycyna urodziłamedycyna urodziła sięurodziła się zsię z niedolia rodzicami jejrodzicami jej chrzestnymijej chrzestnymi byłychrzestnymi były miłosierdziebyły miłosierdzie imiłosierdzie i współczuciebez pierwiastka filantropijnegopierwiastka filantropijnego medycynafilantropijnego medycyna byłabymedycyna byłaby najpospolitszyma może wstrętnymmoże wstrętnym nawetwstrętnym nawet rzemiosłem

Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki.Ze wszystkich nauk medycyna jest najszlachetniejsza.Zazwyczaj medycyna jest sztuką czasu.Medycyna poprawnie polityczna: lekarz służbie śmierci, a nie życiu.Medycyna przynosi często pociechę, czasami łagodzi, rzadko uzdrawia.Kiedy się widzi, do czego doprowadziła współczesna medycyna, pytamy siebie mimo woli: ile pięter ma śmierć?