Pan Bóg nigdy nie opuszcza swojego stworzenia. To raczej człowiek porzuca swojego Stwórcę.


pan-bóg-nigdy-nie-opuszcza-swojego-stworzenia-to-raczej-człowiek-porzuca-swojego-stwórcę
soren aabye kierkegaardpanbógnigdynieopuszczaswojegostworzeniatoraczejczłowiekporzucastwórcępan bógbóg nigdynigdy nienie opuszczaopuszcza swojegoswojego stworzeniaraczej człowiekczłowiek porzucaporzuca swojegoswojego stwórcępan bóg nigdybóg nigdy nienigdy nie opuszczanie opuszcza swojegoopuszcza swojego stworzeniaraczej człowiek porzucaczłowiek porzuca swojegoporzuca swojego stwórcępan bóg nigdy niebóg nigdy nie opuszczanigdy nie opuszcza swojegonie opuszcza swojego stworzeniaraczej człowiek porzuca swojegoczłowiek porzuca swojego stwórcępan bóg nigdy nie opuszczabóg nigdy nie opuszcza swojegonigdy nie opuszcza swojego stworzeniaraczej człowiek porzuca swojego stwórcę

Praca pisarza jest dlatego tak ciekawa, że pisarz nigdy nie napisał swojego najlepszego dzieła.Bóg nie byłby Bogiem, jeśliby zadawalał tylko intelekt. Aby prawdziwie być Bogiem, musi on władać sercem i przemieniać je. Bóg musi znajdować swój wyraz w każdym najdrobniejszym czynie swojego wyznawcy.Człowiek umiera zawsze na końcu swojego życia.Nigdy nie ufaj podwładnemu, który nie znajduje wad u swojego przełożonego.Bezczynność rodzi występek: gdyby Ewa musiała zeszywać listki figowe swojego małżonka, nigdy nie usłuchałaby węża.Matka nigdy nie odchodzi od kołyski, ani od Kalwarii, ani od grobu swojego dziecka.