Panie! Proszę Cię dzisiaj nie o czas na to, bym mógł w nim uczynić jak najwięcej. Proszę Cię dziś o łaskę w tym czasie który mi dajesz, bym z pewnością i pokojem czynił to, czego Ty chcesz i co czynić powinienem.


panie-proszę-cię-dzisiaj-nie-o-czas-na-to-bym-mógł-w-nim-uczynić-jak-najwięcej-proszę-cię-dziś-o-łaskę-w-tym-czasie-który-mi-dajesz-bym-z
michel quoistpanieproszęciędzisiajnieczasnatobymmógłnimuczynićjaknajwięcejdziśłaskętymczasiektórymidajeszpewnościąpokojemczyniłczegotychceszcoczynićpowinienemproszę cięcię dzisiajdzisiaj nienie oo czasczas nabym mógłmógł ww nimnim uczynićuczynić jakjak najwięcejproszę cięcię dziśdziś oo łaskęłaskę ww tymtym czasieczasie któryktóry mimi dajeszbym zz pewnościąpewnością ii pokojempokojem czyniłczego tyty chceszchcesz ii coco czynićczynić powinienemproszę cię dzisiajcię dzisiaj niedzisiaj nie onie o czaso czas nabym mógł wmógł w nimw nim uczynićnim uczynić jakuczynić jak najwięcejproszę cię dziścię dziś odziś o łaskęo łaskę właskę w tymw tym czasietym czasie któryczasie który miktóry mi dajeszbym z pewnościąz pewnością ipewnością i pokojemi pokojem czyniłczego ty chceszty chcesz ichcesz i coi co czynićco czynić powinienem

Głupi na głupiego ... - Gdy­bym był tak głupi jak ty, to bym cię przezywał. -Kapitan
głupi-na głupiego-gdy­bym-był-tak-głupi-jak ty-to bym-ę-przezywał