Panie, spraw, aby moje życie stało się tak skromne i proste, jak gra trzcinowego fletu, który Ty wypełniłeś muzyką.


panie-spraw-aby-moje-życie-stało-ę-tak-skromne-i-proste-jak-gra-trzcinowego-fletu-który-ty-wypełłeś-muzyką
rabindranath tagorepaniesprawabymojeżyciestałosiętakskromneprostejakgratrzcinowegofletuktórytywypełniłeśmuzykąaby mojemoje życieżycie stałostało sięsię taktak skromneskromne ii prostejak gragra trzcinowegotrzcinowego fletuktóry tyty wypełniłeśwypełniłeś muzykąaby moje życiemoje życie stałożycie stało sięstało się taksię tak skromnetak skromne iskromne i prostejak gra trzcinowegogra trzcinowego fletuktóry ty wypełniłeśty wypełniłeś muzykąaby moje życie stałomoje życie stało siężycie stało się takstało się tak skromnesię tak skromne itak skromne i prostejak gra trzcinowego fletuktóry ty wypełniłeś muzykąaby moje życie stało sięmoje życie stało się takżycie stało się tak skromnestało się tak skromne isię tak skromne i proste

Tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra Nie daj mi Boże, broń Boże skosztować tak zwanej życiowej mądrości póki życie trwa!Muzyka - to jest wyłom, przez który dusza, jak więzień z więzienia leci czasem w regiony wolności. Muzyka - to córa wszystkich muz.Muzyka to najlepsza towarzyszka dla tego, kto cierpi. Jest ochocza i radosna jak dziecko, ognista i powabna jak młoda dziewczyna, dobra i mądra jak stary człowiek, który spędził owocnie życie.Myślała o mężczyźnie, dla które­go miała znacze­nie różni­ca między pas­twis­kiem a łąką, które­go ek­scy­tuje bar­wa nieba, który pi­suje wier­sze ale do pro­zy nie ma ser­ca. Który gra na gi­tarze, który za­rabia na życie fo­tog­ra­fowa­niem, a swój sprzęt wo­zi w ple­cakach. Który jest jak wiatr. I po­rusza się jak wiatr. Być może z wiat­ru powstał.Życie stało się lep­sze, to­warzysze, życie stało się weselsze.Życie stało się lepsze, towarzysze, życie stało się weselsze.