Para małżeńska nie może żyć ze sobą we względnym spokoju, jeżeli mąż i żona nie są do siebie podobni.


para-łżeńska-nie-może-żyć-ze-sobą-we-względnym-spokoju-żeli-mąż-i-żona-nie-są-do-siebie-podobni
margaret mitchellparamałżeńskaniemożeżyćzesobąwewzględnymspokojujeżelimążżonadosiebiepodobnipara małżeńskamałżeńska nienie możemoże żyćżyć zeze sobąsobą wewe względnymwzględnym spokojujeżeli mążi żonażona nienie sąsą dodo siebiesiebie podobnipara małżeńska niemałżeńska nie możenie może żyćmoże żyć zeżyć ze sobąze sobą wesobą we względnymwe względnym spokojujeżeli mąż imąż i żonai żona nieżona nie sąnie są dosą do siebiedo siebie podobnipara małżeńska nie możemałżeńska nie może żyćnie może żyć zemoże żyć ze sobążyć ze sobą weze sobą we względnymsobą we względnym spokojujeżeli mąż i żonamąż i żona niei żona nie sążona nie są donie są do siebiesą do siebie podobnipara małżeńska nie może żyćmałżeńska nie może żyć zenie może żyć ze sobąmoże żyć ze sobą weżyć ze sobą we względnymze sobą we względnym spokojujeżeli mąż i żona niemąż i żona nie sąi żona nie są dożona nie są do siebienie są do siebie podobni

Jest źle, gdy para małżeńska nawzajem się nudzi, o wiele gorzej jest jednak, gdy tylko mąż nudzi żonę lub żona męża.Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy?Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy.Dobre jest nie to, że ludzie się różnią, lecz to, że są do siebie podobni. Podobni podobają się sobie. Odmienni nudzą się.Małżeństwo jest zgod­ne, kiedy żona pa­nuje nad mężem, a mąż nad sobą.Po­wiadają: mąż sta­nu. A gdzie żona? Żona ma się za­dowo­lić stanikiem?