Paradoksalnym faktem jest, że bardzo często im osobistszą jest liryka autora, tym lepiej trafia do serca czytelnikowi.


paradoksalnym-faktem-jest-że-bardzo-często-im-osobistszą-jest-liryka-autora-tym-lepiej-trafia-do-serca-czytelnikowi
karol irzykowskiparadoksalnymfaktemjestżebardzoczęstoimosobistsząjestlirykaautoratymlepiejtrafiadosercaczytelnikowiparadoksalnym faktemfaktem jestże bardzobardzo częstoczęsto imim osobistsząosobistszą jestjest lirykaliryka autoratym lepiejlepiej trafiatrafia dodo sercaserca czytelnikowiparadoksalnym faktem jestże bardzo częstobardzo często imczęsto im osobistsząim osobistszą jestosobistszą jest lirykajest liryka autoratym lepiej trafialepiej trafia dotrafia do sercado serca czytelnikowiże bardzo często imbardzo często im osobistszączęsto im osobistszą jestim osobistszą jest lirykaosobistszą jest liryka autoratym lepiej trafia dolepiej trafia do sercatrafia do serca czytelnikowiże bardzo często im osobistsząbardzo często im osobistszą jestczęsto im osobistszą jest lirykaim osobistszą jest liryka autoratym lepiej trafia do sercalepiej trafia do serca czytelnikowi

Mnogość praw dostarcza często usprawiedliwienia występkom: państwo o wiele lepiej urządzone jest wówczas, gdy ma ich bardzo niewiele, ale w zamian bardzo ściśle przestrzeganych. -Kartezjusz
mnogość-praw-dostarcza-często-usprawiedliwienia-występkom-państwo-o-wiele-lepiej-urządzone-jest-wówczas-gdy-ich-bardzo-niewiele-ale-w-zamian
To co ludzie uważają za fantazję, jest często faktem, natomiast fakty bywają uznane za fantazję. Wszystko jest sprawą punktu widzenia. -Peter Weir
to-co-ludzie-uważają-za-fantazję-jest-często-faktem-natomiast-fakty-bywają-uznane-za-fantazję-wszystko-jest-sprawą-punktu-widzenia
Dla każdego nudnego autora, który nie miał tyle talentu, iżby się od autorstwa wstrzymał, jest to talent bardzo ważny umieć się pośpieszyć z wyrazem koniec. -Stefan Witwicki
dla-każdego-nudnego-autora-który-nie-miał-tyle-talentu-iżby-ę-od-autorstwa-wstrzymał-jest-to-talent-bardzo-ważny-umieć-ę-pośpieszyć-z
Bardzo jest trudno napełnić szkatułę nie opróżniając serca. -Eliza Orzeszkowa
bardzo-jest-trudno-napełć-szkatułę-nie-opróżniając-serca