Paradoksy epoki najlepiej widzi się w zwierciadle dnia powszedniego.


paradoksy-epoki-najlepiej-widzi-ę-w-zwierciadle-dnia-powszedniego
zbigniew waydykparadoksyepokinajlepiejwidzisięzwierciadledniapowszedniegoparadoksy epokiepoki najlepiejnajlepiej widziwidzi sięw zwierciadlezwierciadle dniadnia powszedniegoparadoksy epoki najlepiejepoki najlepiej widzinajlepiej widzi sięwidzi się wsię w zwierciadlew zwierciadle dniazwierciadle dnia powszedniegoparadoksy epoki najlepiej widziepoki najlepiej widzi sięnajlepiej widzi się wwidzi się w zwierciadlesię w zwierciadle dniaw zwierciadle dnia powszedniegoparadoksy epoki najlepiej widzi sięepoki najlepiej widzi się wnajlepiej widzi się w zwierciadlewidzi się w zwierciadle dniasię w zwierciadle dnia powszedniego

Nie żal epoki królów, ale szkoda epoki mądrych błaznów.Patrząc w przyszłość zwykle bez trudu można ustalić moment narodzin nowej epoki, ale dla tych, którzy wtedy żyli, był to tylko kolejny dzień doczepiony do ogona dnia poprzedniego.Cza­sem naj­gor­sze rzeczy, ja­kie nas spo­tykają, oka­zują się po­tem błogosławieństwem. Po pros­tu nie widzi­my te­go w da­nym mo­men­cie. Pew­ne­go dnia możesz spoj­rzeć wstecz i to od­czuć. Z dru­giej jed­nak stro­ny, pew­ne­go dnia możesz spoj­rzeć wstecz i uz­nać, że tym ra­zem two­je życie nap­rawdę się rozpieprzyło.Jak głód najlepiej jeść gotuje, tak fatyga najlepiej ściele.Najlepiej służymy swej partii, najlepiej służąc państwu.Ta, która kocha się w zwierciadle, nienawidzi kuchni.