Partie polityczne nie stawiają dziś sobie pytania, czy ich program jest rozsądny, lecz czy jest atrakcyjny.


partie-polityczne-nie-stawiają-dziś-sobie-pytania-czy-ich-program-jest-rozsądny-lecz-czy-jest-atrakcyjny
carlo schmidpartiepolityczneniestawiajądziśsobiepytaniaczyichprogramjestrozsądnyleczatrakcyjnypartie politycznepolityczne nienie stawiająstawiają dziśdziś sobiesobie pytaniaczy ichich programprogram jestjest rozsądnylecz czyczy jestjest atrakcyjnypartie polityczne niepolityczne nie stawiająnie stawiają dziśstawiają dziś sobiedziś sobie pytaniaczy ich programich program jestprogram jest rozsądnylecz czy jestczy jest atrakcyjnypartie polityczne nie stawiająpolityczne nie stawiają dziśnie stawiają dziś sobiestawiają dziś sobie pytaniaczy ich program jestich program jest rozsądnylecz czy jest atrakcyjnypartie polityczne nie stawiają dziśpolityczne nie stawiają dziś sobienie stawiają dziś sobie pytaniaczy ich program jest rozsądny

A dziś już nie wiem, Czy być tu, czy uciec. Czy trwać tu, czy smutkiem Kochać się bez granic. Lecz wyb­ra­nek sercem, Miłość mą chce zranić.Na czym właściwie polega niezadowolenie? Jest ciepło, a mimo to trzęsie cię. Jesteś najedzony, a mimo to głód ci doskwiera. Jesteś kochany, a mimo to szukasz nowych wrażeń. A wszystko to wynika z prostego faktu, że istnieje czas, ten cholerny Czas. Koniec życia nie wydaje się taki odległy, widzisz go wyraźnie niczym linię namalowaną na mecie. Bez przerwy zadajesz sobie pytania: gdy­bym odeszła dziś czy zat­rzy­małabym czas matko ojcze bracie siostry panie czy gdy­bym dziś odeszła czy twe ob­licze roz­jaśniłby blask czy twój dom wy­pełniłby śmiech czy w mar­twej ciszy uro­niłbyś sa­motną łzę Wszystkie partie polityczne umierają w końcu zatrute własnymi kłamstwami.Ty­lu sa­mot­nych ludzi nie mających gdzie się podziać Czy w wi­gilię, czy w wielką noc, czy to śniada­nie czy obiad Każdy ich żałuje, lecz żaden nie pomoże Każdy na nich plu­je, wyr­wał by jak korzeń Nie znasz ich pot­rzeb, im wys­tar­czy trochę ciepła Czyjś syn, czyjś oj­ciec dla Ciebie to biedak Za każdym ra­zem pos­ta­nowienie na no­wy rok To od­bić się od dna, zdo­być eli­tar­ny tron.Dziś pływam w marze­niach. Jut­ro ruszę w świat by je spełniać. I nie myślę co będzie później, czy mi się uda czy nie. Lecz dążę do te­go by po drodze nie upaść i do­sięgnąć celu.