Pas­ja­mi lu­biła ludzi, którzy to, co ro­bią, ro­bią po mistrzowsku.


pas­ja­mi-lu­biła-ludzi-którzy-to-co ro­bią-ro­bią-po mistrzowsku
michaił afanasjewicz bułhakowpas­ja­milu­biłaludziktórzytoco ro­biąro­biąpo mistrzowskupas­ja­mi lu­biłalu­biła ludziro­bią po mistrzowskupas­ja­mi lu­biła ludzi

Nie lu­bię ta­kich ludzi, którzy ro­bią łaskę, że żyją! Kiedy dzieci nic nie ro­bią - ro­bią głupstwa.Ko­biety nie lu­bią bo­haterów, lu­bią zwycięzców.Ludzie są prze­ważnie ciekaw­si, kiedy nic nie ro­bią niż wte­dy, kiedy ro­bią coś.Do diabła z tym wszys­tkim! Nie ma grzechu i nie ma cno­ty. Jest tyl­ko to, co ludzie ro­bią. I wszys­tko, co ro­bią, jest ludzkie. Cza­sem to, co ro­bią, jest ład­ne, cza­sem jest brzyd­kie, ale tyl­ko ty­le ma się pra­wo o tym powiedzieć.W trak­cie po­koju, sy­nowie grze­bią swoich ojców; pod­czas woj­ny, oj­co­wie grze­bią swoich synów.