Pasją naszą bywa odkrywać karty wszystkich tych pięknych rzeczy, które niby to oglądamy w wielu rodzinach, nie widząc wszystkiego, co się tam dzieje, przy czym znaleźlibyśmy nienawiść, wściekłość, pogardę zamiast pięknych rzeczy wystawianych na pokaz i uchodzących za prawdę.


pasją-naszą-bywa-odkrywać-karty-wszystkich-tych-pięknych-rzeczy-które-niby-to-oglądamy-w-wielu-rodzinach-nie-widząc-wszystkiego-co-ę-tam
marie de rabutin - chantal sevignepasjąnasząbywaodkrywaćkartywszystkichtychpięknychrzeczyktórenibytooglądamywielurodzinachniewidzącwszystkiegocosiętamdziejeprzyczymznaleźlibyśmynienawiśćwściekłośćpogardęzamiastrzeczywystawianychnapokazuchodzącychzaprawdępasją nasząnaszą bywabywa odkrywaćodkrywać kartykarty wszystkichwszystkich tychtych pięknychpięknych rzeczyktóre nibyoglądamy ww wieluwielu rodzinachnie widzącwidząc wszystkiegoco sięsię tamtam dziejeprzy czymczym znaleźlibyśmyznaleźlibyśmy nienawiśćpogardę zamiastzamiast pięknychpięknych rzeczyrzeczy wystawianychwystawianych nana pokazpokaz ii uchodzącychuchodzących zaza prawdępasją naszą bywanaszą bywa odkrywaćbywa odkrywać kartyodkrywać karty wszystkichkarty wszystkich tychwszystkich tych pięknychtych pięknych rzeczyniby to oglądamyoglądamy w wieluw wielu rodzinachnie widząc wszystkiegoco się tamsię tam dziejeprzy czym znaleźlibyśmyczym znaleźlibyśmy nienawiśćpogardę zamiast pięknychzamiast pięknych rzeczypięknych rzeczy wystawianychrzeczy wystawianych nawystawianych na pokazna pokaz ipokaz i uchodzącychi uchodzących zauchodzących za prawdę

Szko­da tych pięknych marzeń, które już się spełniły! Wiele wier­szy na­pisałem Wiele pięknych słów wypowiedziałem Wiele pięknych życzeń Ci wysłałem Ale …  Naj­droższa Nie ma ta­kich słów na tym świecie Które mogłyby opi­sać mą wielką miłość do Ciebie Dziś pokładam swe ser­ce w Twe dłonie Bo tyl­ko pragnę ofiaro­wać je To­bie .................................................. Od­dałem ser­ce, a te­raz już nie wiem gdzie się podziało ...Za dwadzieścia lat będziesz żałować wielu rzeczy, których nie zrobiłeś, bardziej niż tych, które zrobiłeś.Są ta­kie ćwicze­nia re­lak­sa­cyj­ne, które każą - sku­piać wzrok na czym­kolwiek - oder­wać się od rzeczy­wis­tości i nie myśleć o niczym. A raczej - poz­wa­lać myślom hu­lać swo­bod­nie, nie zat­rzy­mując żad­nej na dłużej. Jed­nak wszys­tkie mo­je myśli ob­ra­cają się wokół te­go sa­mego, od wielu, wielu dni.http://www.kowbojki.pl/pokaz/w-czym-prostytutka-jest-lepsza-od-zony-25942 jak czy­tam ta­kie rzeczy tracę wiarę w ludzi, w war­tości... wszys­tko jest jed­nym wiel­kim śmieciem cza­sem tyl­ko za­winien­tym w ład­ne pazłotko... nie zmienia to jed­nak fak­tu ze to na­dal śmieć Nie ma gorszego zła od pięknych słów, które kłamią.