Pat­riotyzm jest wte­dy, gdy na pier­wszym miej­scu jest miłość do włas­ne­go na­rodu; nac­jo­nalizm wte­dy, gdy na pier­wszym miej­scu jest niena­wiść do in­nych na­rodów niż własny.


pat­riotyzm-jest wte­dy-gdy-na pier­wszym-miej­scu-jest miłość-do włas­ne­go-na­rodu-nac­jo­nalizm-wte­dy-gdy-na pier­wszym
charles de gaullepat­riotyzmjest wte­dygdyna pier­wszymmiej­scujest miłośćdo włas­ne­gona­rodunac­jo­nalizmwte­dyjest niena­wiśćdo in­nychna­rodówniżwłasnypat­riotyzm jest wte­dygdy na pier­wszymna pier­wszym miej­scumiej­scu jest miłośćjest miłość do włas­ne­godo włas­ne­go na­rodunac­jo­nalizm wte­dygdy na pier­wszymna pier­wszym miej­scumiej­scu jest niena­wiśćjest niena­wiść do in­nychdo in­nych na­rodówna­rodów niżniż własnygdy na pier­wszym miej­scuna pier­wszym miej­scu jest miłośćmiej­scu jest miłość do włas­ne­gojest miłość do włas­ne­go na­rodugdy na pier­wszym miej­scuna pier­wszym miej­scu jest niena­wiśćmiej­scu jest niena­wiść do in­nychjest niena­wiść do in­nych na­rodówdo in­nych na­rodów niżna­rodów niż własny

pa­miętaj-marze­nia-i pla­ny-po­win­ny-być-zaw­sze-na pier­wszym-miej­scu-~pa­weł-rychlica 
Nędzarze w oczach spra­wied­li­wych na pier­wszym miej­scu sta­wiają fi­zyczność, dob­ro­byt i wyższość. -oszi3
nędzarze-w oczach-spra­wied­li­wych-na pier­wszym-miej­scu-sta­wiają-fi­zyczność-dob­ro­byt-i wyższość
Pier­wszym pra­wem na­tury jest prag­nienie włas­ne­go szczęścia. -Jeremy Bentham
pier­wszym-pra­wem-na­tury-jest prag­nienie-włas­ne­go-szczęścia