Pat­rząc na niektóre ko­biety od­dałbym na­wet dru­gie żeb­ro, zaś pat­rząc na in­ne chce to jed­no z powrotem.


pat­rząc-na niektóre-ko­biety-od­dałbym-na­wet-dru­gie-żeb­ro-zaś-pat­rząc-na in­ne-chce-to jed­no-z powrotem
ryderpat­rzącna niektóreko­bietyod­dałbymna­wetdru­gieżeb­rozaśpat­rzącna in­nechceto jed­noz powrotempat­rząc na niektórena niektóre ko­bietyko­biety od­dałbymod­dałbym na­wetna­wet dru­giedru­gie żeb­rozaś pat­rzącpat­rząc na in­nena in­ne chcechce to jed­noto jed­no z powrotempat­rząc na niektóre ko­bietyna niektóre ko­biety od­dałbymko­biety od­dałbym na­wetod­dałbym na­wet dru­giena­wet dru­gie żeb­rozaś pat­rząc na in­nepat­rząc na in­ne chcena in­ne chce to jed­nochce to jed­no z powrotempat­rząc na niektóre ko­biety od­dałbymna niektóre ko­biety od­dałbym na­wetko­biety od­dałbym na­wet dru­gieod­dałbym na­wet dru­gie żeb­rozaś pat­rząc na in­ne chcepat­rząc na in­ne chce to jed­nona in­ne chce to jed­no z powrotempat­rząc na niektóre ko­biety od­dałbym na­wetna niektóre ko­biety od­dałbym na­wet dru­gieko­biety od­dałbym na­wet dru­gie żeb­rozaś pat­rząc na in­ne chce to jed­nopat­rząc na in­ne chce to jed­no z powrotem

Życie oce­niać można tyl­ko pat­rząc w przeszłość, ale żyć trze­ba pat­rząc wyłącznie w przyszłość !! twarzą w twarz zas­ty­gając w bezruchy oce­niając przeciwnika ja olbrzym i on fi­lig­ra­nowy koliber co so­bie pomyślał pat­rząc mi pros­to w oczy on wiel­kości pszczoły i ja  słoń w składzie porcelany i ma­leńkich cudów ta­kich jak on pew­nie stwierdził pat­rząc na spus­tosze­nia naszej cywilizacji ta­ki duży a głupi *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki Człowiek pat­rząc na in­nych ludzi i ich nieład­ne zacho­wania wo­bec naszej oso­by sta­je się zep­su­ty... W pew­nym mo­men­cie dochodzi to te­go, że już jest tak zep­su­ty, że na­wet krzyw­da blis­kich nie ro­bi na nim wrażenia... Jed­nak przychodzi dzień, w którym poz­na­je równie zep­sutą osobę i wte­dy oka­zuje się, że jed­nak chce zro­bić coś, żeby być lepszym...Czy sex to wszys­tko ? Pat­rząc na przedział wieko­wy dziew­czyn które zachodzą w ciąże zaczy­nam się zas­ta­nawiać , po co pro­dukują białe suknie...Pat­rząc w gwiaz­dy na życie nie zarobisz.Pat­rząc so­wie w oczy, uj­rzysz światło no­cy ...