Pat­rząc na niektóre ko­biety od­dałbym na­wet dru­gie żeb­ro, zaś pat­rząc na in­ne chce to jed­no z powrotem.


pat­rząc-na niektóre-ko­biety-od­dałbym-na­wet-dru­gie-żeb­ro-zaś-pat­rząc-na in­ne-chce-to jed­no-z powrotem
ryderpat­rzącna niektóreko­bietyod­dałbymna­wetdru­gieżeb­rozaśpat­rzącna in­nechceto jed­noz powrotempat­rząc na niektórena niektóre ko­bietyko­biety od­dałbymod­dałbym na­wetna­wet dru­giedru­gie żeb­rozaś pat­rzącpat­rząc na in­nena in­ne chcechce to jed­noto jed­no z powrotempat­rząc na niektóre ko­bietyna niektóre ko­biety od­dałbymko­biety od­dałbym na­wetod­dałbym na­wet dru­giena­wet dru­gie żeb­rozaś pat­rząc na in­nepat­rząc na in­ne chcena in­ne chce to jed­nochce to jed­no z powrotempat­rząc na niektóre ko­biety od­dałbymna niektóre ko­biety od­dałbym na­wetko­biety od­dałbym na­wet dru­gieod­dałbym na­wet dru­gie żeb­rozaś pat­rząc na in­ne chcepat­rząc na in­ne chce to jed­nona in­ne chce to jed­no z powrotempat­rząc na niektóre ko­biety od­dałbym na­wetna niektóre ko­biety od­dałbym na­wet dru­gieko­biety od­dałbym na­wet dru­gie żeb­rozaś pat­rząc na in­ne chce to jed­nopat­rząc na in­ne chce to jed­no z powrotem

Życie oce­niać można tyl­ko pat­rząc w przeszłość, ale żyć trze­ba pat­rząc wyłącznie w przyszłość !!  -badtomek
Życie-oce­niać-można-tyl­ko-pat­rząc-w przeszłość-ale-żyć-trze­ba-pat­rząc-wyłącznie-w przyszłość- 
Czy sex to wszys­tko ? Pat­rząc na przedział wieko­wy dziew­czyn które zachodzą w ciąże zaczy­nam się zas­ta­nawiać , po co pro­dukują białe suknie... -nasia
czy-sex-to wszys­tko- pat­rząc-na przedział-wieko­wy-dziew­czyn-które-zachodzą-w ąże-zaczy­nam ę-zas­­nawiać
Pat­rząc w gwiaz­dy na życie nie zarobisz. -filutka
pat­rząc-w gwiaz­dy-na życie-nie zarobisz
Pat­rząc so­wie w oczy, uj­rzysz światło no­cy ... -Cykam
pat­rząc-so­wie-w oczy-uj­rzysz-światło-no­cy