Pat­rząc przez dziurkę od klucza można zo­baczyć prawdę, której później ciężko będzie spoj­rzeć pros­to w oczy. Z cyk­lu po­wieści


pat­rząc-przez-dziurkę-od klucza-można-zo­baczyć-prawdę-której później-ężko-będzie-spoj­rzeć-pros­to-w oczy-z-cyk­lu-po­wieś
riderpat­rzącprzezdziurkęod kluczamożnazo­baczyćprawdęktórej późniejciężkobędziespoj­rzećpros­tow oczycyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzeznaczeniapat­rząc przezprzez dziurkędziurkę od kluczaod klucza możnamożna zo­baczyćzo­baczyć prawdęktórej później ciężkociężko będziebędzie spoj­rzećspoj­rzeć pros­topros­to w oczyz cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przeznaczeniapat­rząc przez dziurkęprzez dziurkę od kluczadziurkę od klucza możnaod klucza można zo­baczyćmożna zo­baczyć prawdęktórej później ciężko będzieciężko będzie spoj­rzećbędzie spoj­rzeć pros­tospoj­rzeć pros­to w oczyz cyk­lu po­wieści

U schyłku nadziei gar­bią nas na­wet pros­te spra­wy. Z cyk­lu po­wieści
u schyłku-nadziei-gar­bią-nas-na­wet-pros­te-spra­wy-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Kto ma w no­sie wyrzu­ty su­mienia, zaw­sze będzie kichał na moralność. Z cyk­lu po­wieści
kto- w no­sie-wyrzu­ty-su­mienia-zaw­sze-będzie-kichał-na moralność-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Lep­szy dob­ry za­miar bez re­zul­ta­tu, niż suk­ces wy­muszo­ny przez nacisk. Z cyk­lu po­wieści
lep­szy-dob­ry-za­miar-bez-re­zul­­-ż-suk­-wy­muszo­ny-przez-nacisk-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Nie­szczęścia chodzą po ludziach, ale to ludzie mogą przez nie przejść. Z cyk­lu po­wieści
nie­szczęścia-chodzą-po ludziach-ale-to ludzie-mogą-przez-nie przejść-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia