Pat­rząc przez dziurkę od klucza można zo­baczyć prawdę, której później ciężko będzie spoj­rzeć pros­to w oczy. Z cyk­lu po­wieści


pat­rząc-przez-dziurkę-od klucza-można-zo­baczyć-prawdę-której później-ężko-będzie-spoj­rzeć-pros­to-w oczy-z-cyk­lu-po­wieś
riderpat­rzącprzezdziurkęod kluczamożnazo­baczyćprawdęktórej późniejciężkobędziespoj­rzećpros­tow oczycyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzeznaczeniapat­rząc przezprzez dziurkędziurkę od kluczaod klucza możnamożna zo­baczyćzo­baczyć prawdęktórej później ciężkociężko będziebędzie spoj­rzećspoj­rzeć pros­topros­to w oczyz cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przeznaczeniapat­rząc przez dziurkęprzez dziurkę od kluczadziurkę od klucza możnaod klucza można zo­baczyćmożna zo­baczyć prawdęktórej później ciężko będzieciężko będzie spoj­rzećbędzie spoj­rzeć pros­tospoj­rzeć pros­to w oczyz cyk­lu po­wieści

Można wędro­wać całe życie i nie zo­baczyć nic po­za czub­kiem włas­ne­go no­sa. Można też nie przek­roczyć pro­gu włas­ne­go do­mu, a do­sięgnąć myśla­mi spra­wy świata. Z cyk­lu po­wieści U schyłku nadziei gar­bią nas na­wet pros­te spra­wy. Z cyk­lu po­wieści Kto ma w no­sie wyrzu­ty su­mienia, zaw­sze będzie kichał na moralność. Z cyk­lu po­wieści Lep­szy dob­ry za­miar bez re­zul­ta­tu, niż suk­ces wy­muszo­ny przez nacisk. Z cyk­lu po­wieści Podążaj tam, gdzie ciężko jest dojść, na­wet jeśli na­zywają cię osłem. Gdy wreszcie zaj­dziesz, okaże się, że jes­teś jeźdźcem z mar­chewką. Z cyk­lu po­wieści Nie­szczęścia chodzą po ludziach, ale to ludzie mogą przez nie przejść. Z cyk­lu po­wieści