Pat­rząc zaw­sze przed siebie, myśląc o tym, jak zro­bić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych.


pat­rząc-zaw­sze-przed-siebie-myśląc-o tym-jak zro­bić-jeszcze-więcej-osiągniesz-stan-umysłu-w którym nie  rzeczy-niemożliwych
henry fordpat­rzączaw­szeprzedsiebiemyśląco tymjak zro­bićjeszczewięcejosiągnieszstanumysłuw którym nie ma rzeczyniemożliwychpat­rząc zaw­szezaw­sze przedprzed siebiemyśląc o tymjak zro­bić jeszczejeszcze więcejosiągniesz stanstan umysłuw którym nie ma rzeczy niemożliwychpat­rząc zaw­sze przedzaw­sze przed siebiejak zro­bić jeszcze więcejosiągniesz stan umysłupat­rząc zaw­sze przed siebie

Czas dzieciństwa to ok­res, w którym na­leży jak naj­więcej roz­myślać nad tym co zro­bię jak będę bogatym. Później to jest dziecinne. -Kapitan
czas-dzieciństwa-to ok­res-w którym na­ży-jak naj­więcej-roz­myść-nad-tym-co zro­bię-jak będę-bogatym-później
Nie zaw­sze pier­wszy po­całunek będzie tym ideal­nym. Może to ten os­tatni będzie tym o którym zaw­sze się marzyło. -kamilka88
nie-zaw­sze-pier­wszy-po­całunek-będzie-tym-ideal­nym-może to ten-os­tatni-będzie-tym-o którym zaw­sze ę-marzyło