Pat­rzę na was i na siebie Słucham słów Żyjąc w niebie Cze­mu mnie py­tasz dlaczego Po co mi to robisz Ja tyl­ko obserwuje Lecz pa­miętaj o mnie Wzrok od­wrócisz I brak spoj­rze­nia się wkra­da Tańczmy więc ślepo 


pat­rzę-na was-i na siebie-słucham-słów-Żyjąc-w niebie-cze­mu-mnie-py­tasz-dlaczego-po-co mi to robisz-ja-tyl­ko-obserwuje-lecz
ciepłylolopat­rzęna wasi na siebiesłuchamsłówyjącw niebiecze­mumniepy­taszdlaczegopoco mi to robiszjatyl­koobserwujeleczpa­miętajo mniewzrokod­wróciszbrakspoj­rze­nia sięwkra­datańczmywięcślepo pat­rzę na wasna was i na siebiei na siebie słuchamsłucham słówsłów ŻyjącŻyjąc w niebiew niebie cze­mucze­mu mniemnie py­taszpy­tasz dlaczegodlaczego popo co mi to robiszco mi to robisz jaja tyl­kotyl­ko obserwujeobserwuje leczlecz pa­miętajpa­miętaj o mnieo mnie wzrokwzrok od­wróciszod­wrócisz ii brakbrak spoj­rze­nia sięspoj­rze­nia się wkra­dawkra­da tańczmytańczmy więcwięc ślepo pat­rzę na was i na siebiena was i na siebie słuchami na siebie słucham słówsłucham słów Żyjącsłów Żyjąc w niebieŻyjąc w niebie cze­muw niebie cze­mu mniecze­mu mnie py­taszmnie py­tasz dlaczegopy­tasz dlaczego podlaczego po co mi to robiszpo co mi to robisz jaco mi to robisz ja tyl­koja tyl­ko obserwujetyl­ko obserwuje leczobserwuje lecz pa­miętajlecz pa­miętaj o mniepa­miętaj o mnie wzroko mnie wzrok od­wróciszwzrok od­wrócisz iod­wrócisz i braki brak spoj­rze­nia siębrak spoj­rze­nia się wkra­daspoj­rze­nia się wkra­da tańczmywkra­da tańczmy więctańczmy więc ślepo 

A jed­nak pot­rze­ba mi twoich słów i trze­ba two­jej pa­mięci. Pa­miętaj o mnie, dob­rze ? Może będę się mniej bała, może będę usy­piała spokojniej. -Halina Poświatowska
a jed­nak-pot­rze­ba-mi twoich-słów-i trze­ba-two­jej-pa­mię-pa­miętaj o mnie-dob­rze- może-będę ę-mniej-bała-może-będę