Pat­rz tak na mnie, w Twoich oczach mo­wa już nie ma znaczeń, bo kiedy roz­sta­niemy się bez słów to dlatego, że już pat­rzysz inaczej...


pat­rz-tak-na mnie-w twoich-oczach-mo­wa-już-nie  znaczeń-bo-kiedy-roz­sta­niemy ę-bez-słów-to dlatego-że-już-pat­rzysz-inaczej
niuszapat­rztakna mniew twoichoczachmo­wajużnie ma znaczeńbokiedyroz­sta­niemy siębezsłówto dlategożepat­rzyszinaczejpat­rz taktak na mniew twoich oczachoczach mo­wamo­wa jużjuż nie ma znaczeńbo kiedykiedy roz­sta­niemy sięroz­sta­niemy się bezbez słówsłów to dlategoże jużjuż pat­rzyszpat­rzysz inaczejpat­rz tak na mniew twoich oczach mo­waoczach mo­wa jużmo­wa już nie ma znaczeńbo kiedy roz­sta­niemy siękiedy roz­sta­niemy się bezroz­sta­niemy się bez słówbez słów to dlategoże już pat­rzyszjuż pat­rzysz inaczejw twoich oczach mo­wa jużoczach mo­wa już nie ma znaczeńbo kiedy roz­sta­niemy się bezkiedy roz­sta­niemy się bez słówroz­sta­niemy się bez słów to dlategoże już pat­rzysz inaczejw twoich oczach mo­wa już nie ma znaczeńbo kiedy roz­sta­niemy się bez słówkiedy roz­sta­niemy się bez słów to dlatego

Już nie pat­rzysz w moją stronę... Ja po­woli przes­taję pat­rzeć w Twoją...ty­le na ile potrafię będę próbował byś była szczęśliwa bez niepot­rzeb­nych słów zwyczaj­nie na co dzień tak jak ty byłaś przy mnie zostanę te­go mnie nauczyłaś kiedy zasypiasz widzę zmęczo­ne dłonie dziś wiem wiele zro­biłbym inaczej ty z ty­lu dróg wyb­rałaś właśnie tą dzięki tobie nie jes­tem tym kim byłem kiedyś chodźmy jeszcze raz na spacer twoją aleją niech nic się nie liczy lu­bię kiedy jes­teś uśmiechnięta chciałbym abyś to wiedziała a jeśli nie zos­ta­nie już dużo czasu zat­rzy­mam się dumny i po­pat­rzę w niebo ...Po­karz mi ból, zer­wij ze mnie cier­pienie duszy, leczę fizycznością. On pat­rzy na mój cień. Na­pawaj mnie, nienormalnością. Do­tyk budzi wstręt, przygnębienia On mnie do­tyka, zmusza Pat­rzę, roz­pa­lam spojrzenia Nie jest tak, źle, gdy się nie trze­ba ruszać Czuję tyl­ko za­pach potu, On nie przes­ta­je, tak tracę wspomnienia. Nie jes­tem w sta­nie sta­wiać kroków. Od­bu­duj mo­je marzenia._______________________________________________ Pisz do mnie tak - ja zaś do Ciebie też napiszę. Pat­rz na mnie tak - i ja na Ciebie pat­rzeć będę. Myśl o mnie - i ja myślę o Tobie. Po­mimo - i dlatego. I po­tykaj się o mo­je spojrzenie. _______________________________________________ Pat­rzysz na łzy, a po­win­naś w oczy Łzy wys­chną, oczy płonąć będą... Pat­rzysz na krew, a po­win­naś w rany Te ra­ny się nie zabliźnią... Pat­rzysz widzisz, nie dostrzegasz Krwa­wiące­go serca... *** *** *** MP Pat­rzysz tak wy­mow­nie. O czym myślisz? Wy­po­wiadasz słowa wielu znaczeń. Mów do złotej ryb­ki. Opo­wiedz o so­bie. Rek­la­ma dźwig­nią serc.