Pat­rzcie Ro­man dał nam łapkę w dół! Jeśli pod fil­mem będzie łap­ka w dół to na pew­no od Ro­mana, a jak będzie więcej! To znaczy że Ro­man zro­bił multikonto! 


pat­rzcie-ro­man-dał-nam-łapkę-w dół-jeśli-pod-fil­mem-będzie-łap­ka-w dół-to na pew­no-od ro­mana-a jak będzie-więcej
raf99pat­rzciero­mandałnamłapkęw dółjeślipodfil­membędziełap­kaw dółto na pew­nood ro­manaa jak będziewięcejto znaczyże ro­manzro­biłmultikonto pat­rzcie ro­manro­man dałdał namnam łapkęłapkę w dółjeśli podpod fil­memfil­mem będziebędzie łap­kałap­ka w dółw dół to na pew­noto na pew­no od ro­manaa jak będzie więcejto znaczy że ro­manże ro­man zro­biłpat­rzcie ro­man dałro­man dał namdał nam łapkęnam łapkę w dółjeśli pod fil­mempod fil­mem będziefil­mem będzie łap­kabędzie łap­ka w dółłap­ka w dół to na pew­now dół to na pew­no od ro­manato znaczy że ro­man zro­bił

W Kra­kowie u Krawca Coś widzimisię Że two­ja su­kien­ka wi­si Po­wie­działa Ma­man u kraw­ca do Wisi. Gdy kra­wiec ba­dał od spo­du plisy Ma­man widzi się, że coś pros­tu­je Wisię.W grud­niu 2004 ro­ku pew­na dzien­ni­kar­ka za­pytała Sta­nisława Lema: – Mis­trzu, jak będzie? – Będzie tak sa­mo, tyl­ko więcej.Z nad­ludzkim wy­siłkiem sza­man przy­pom­niał so­bie właściwą sek­wen­cję po­ruszeń pro­wadzącą do wsta­nia. Zdołał na­wet przejść kil­ka kroków, nim spoj­rzał w dół i zre­zyg­no­wał, gdyż skończyły mu się nogi.Uczenie się jest podobne do wiosłowania pod prąd, nie płynąć do przodu, znaczy być znoszonym w dół.Dro­ga pięła się pod górę i opa­dała w dół. Wspi­na się lub opa­da za­leżnie od kierun­ku, w ja­kim się idzie. Dla ko­goś, kto idzie w tę stronę, dro­ga bieg­nie pod górę, dla te­go, co wra­ca - w dół.Ludzie którzy nie pot­ra­fią od­nieść suk­ce­su w życiu, nieus­tannie pat­rzą pod no­gi, aby omi­jać przysłowiowe kłody. Nie zdając so­bie spra­wy, że przyczyną ich po­rażek jest właśnie ciągłe za­pat­rze­nie w dół.