Pat­rzcie Ro­man dał nam łapkę w dół! Jeśli pod fil­mem będzie łap­ka w dół to na pew­no od Ro­mana, a jak będzie więcej! To znaczy że Ro­man zro­bił multikonto! 


pat­rzcie-ro­man-dał-nam-łapkę-w dół-jeśli-pod-fil­mem-będzie-łap­ka-w dół-to na pew­no-od ro­mana-a jak będzie-więcej
raf99pat­rzciero­mandałnamłapkęw dółjeślipodfil­membędziełap­kaw dółto na pew­nood ro­manaa jak będziewięcejto znaczyże ro­manzro­biłmultikonto pat­rzcie ro­manro­man dałdał namnam łapkęłapkę w dółjeśli podpod fil­memfil­mem będziebędzie łap­kałap­ka w dółw dół to na pew­noto na pew­no od ro­manaa jak będzie więcejto znaczy że ro­manże ro­man zro­biłpat­rzcie ro­man dałro­man dał namdał nam łapkęnam łapkę w dółjeśli pod fil­mempod fil­mem będziefil­mem będzie łap­kabędzie łap­ka w dółłap­ka w dół to na pew­now dół to na pew­no od ro­manato znaczy że ro­man zro­bił

W Kra­kowie u Krawca Coś widzimisię Że two­ja su­kien­ka wi­si Po­wie­działa Ma­man u kraw­ca do Wisi. Gdy kra­wiec ba­dał od spo­du plisy Ma­man widzi się, że coś pros­tu­je Wisię. -awatar
w-kra­kowie-u krawca-coś-widzimisię-Że-two­ja-su­kien­ka-wi­-po­wie­działa-ma­man-u kraw­ca-do wisi-gdy-kra­wiec-ba­dał-od spo­
W grud­niu 2004 ro­ku pew­na dzien­ni­kar­ka za­pytała Sta­nisława Lema: – Mis­trzu, jak będzie? – Będzie tak sa­mo, tyl­ko więcej. -Stanisław Lem
w grud­niu-2004-ro­ku-pew­na-dzien­­kar­ka-za­pytała-sta­nisława-lema-mis­trzu-jak będzie-będzie-tak-­mo-tyl­ko-więcej
Uczenie się jest podobne do wiosłowania pod prąd, nie płynąć do przodu, znaczy być znoszonym w dół. -przysłowie chińskie
uczenie-ę-jest-podobne-do-wiosłowania-pod-prąd-nie-płynąć-do-przodu-znaczy-być-znoszonym-w-dół