Patrz dobremu człowiekowi na ręce, żeby ci przypadkiem nic złego nie zrobił.


patrz-dobremu-człowiekowi-na-rę-żeby-przypadkiem-nic-złego-nie-zrobił
michał choromańskipatrzdobremuczłowiekowinaręceżebyprzypadkiemniczłegoniezrobiłpatrz dobremudobremu człowiekowiczłowiekowi nana ręceżeby cici przypadkiemprzypadkiem nicnic złegozłego nienie zrobiłpatrz dobremu człowiekowidobremu człowiekowi naczłowiekowi na ręceżeby ci przypadkiemci przypadkiem nicprzypadkiem nic złegonic złego niezłego nie zrobiłpatrz dobremu człowiekowi nadobremu człowiekowi na ręceżeby ci przypadkiem nicci przypadkiem nic złegoprzypadkiem nic złego nienic złego nie zrobiłpatrz dobremu człowiekowi na ręceżeby ci przypadkiem nic złegoci przypadkiem nic złego nieprzypadkiem nic złego nie zrobił

Pat­rz dob­re­mu człowieko­wi na ręce, żeby ci przy­pad­kiem nic złego nie zrobił.Jak to bywa, że jednemu dolega, co kiedy złego doznał, a drugiemu - co kiedy złego zrobił.Na tym polega kłopot z piciem, pomyślałem, nalewając sobie drinka. Gdy wydarzy się coś złego, pijesz, żeby zapomnieć. Kiedy zdarzy się coś dobrego, pijesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wydarzy się nic szczególnego, pijesz po to, żeby coś się działo.Na tym po­lega kłopot z pi­ciem, po­myślałem, na­lewając so­bie drin­ka. Gdy wy­darzy się coś złego, pi­jesz, żeby za­pom­nieć. Kiedy zdarzy się coś dob­re­go, pi­jesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wy­darzy się nic szczególne­go, pi­jesz po to, żeby coś się działo.Pokora jest łatwiejsza dla tego, który w życiu coś zrobił, niż dla tego, który nie zrobił nic.Jeśli chcesz widzieć Pana, patrz uważnie na stworzenie. Nie odrzucaj Go: nie rozmyślaj nad Nim. Po prostu patrz.