Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej przeciwności.


pe­symis­-szu­ka-prze­ciw­noś-w każdej-okaz­ji-op­ty­mis­ widzi-okazję-w każdej-przeciwnoś
winston churchillpe­symis­taszu­kaprze­ciw­nościw każdejokaz­jiop­ty­mis­ta widziokazjęprzeciwnościpe­symis­ta szu­kaszu­ka prze­ciw­nościprze­ciw­ności w każdejw każdej okaz­jiop­ty­mis­ta widzi okazjęokazję w każdejw każdej przeciwnościpe­symis­ta szu­ka prze­ciw­nościszu­ka prze­ciw­ności w każdejprze­ciw­ności w każdej okaz­jiop­ty­mis­ta widzi okazję w każdejokazję w każdej przeciwnościpe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdejszu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­jiop­ty­mis­ta widzi okazję w każdej przeciwnościpe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji

Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej prze­ciw­nościPesymista widzi trudności w każdej nadarzającej się okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności.Pesymista widzi tylko trudności w każdej nadarzającej się okazji; optymista widzi dla siebie szansę w trudnościach, które napotyka.Op­ty­mis­ta widzi szklankę z wodą do połowy pełną, pe­symis­ta do połowy pustą. A ktoś sprag­niony i tak będzie widział tyl­ko wodę.Do każdej: Do każdej Ewy i Ewki, wszyscy smalimy cholewki.W ciem­ności szu­kam Ciebie, De­likat­nie ba­dam Two­je ciało, Pragnę więcej. Uczę się na pa­mięć Każde­go kształtu, każdej wypukłości Pragnę więcej. Roz­ta­piam się w Twych ramionach, Tonę w pocałunkach, Ale pragnę więcej. Szu­kam ujścia Twej przy­jem­ności, Cho­wam zęby, nasłuchuję. Ach, pragnę więcej. Spa­lasz mnie swą namiętnością, Przy­ciągasz, po­ciągasz. Naj­droższa, chy­ba jed­nak Ty prag­niesz więcej