Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej prze­ciw­ności


pe­symis­-szu­ka-prze­ciw­noś-w-każdej-okaz­ji-op­ty­mis­-widzi-okazję-w-każdej-prze­ciw­noś
winston churchillpe­symis­taszu­kaprze­ciw­nościkażdejokaz­jiop­ty­mis­tawidziokazjępe­symis­ta szu­kaszu­ka prze­ciw­nościprze­ciw­ności ww każdejkażdej okaz­jiop­ty­mis­ta widziwidzi okazjęokazję ww każdejkażdej prze­ciw­nościpe­symis­ta szu­ka prze­ciw­nościszu­ka prze­ciw­ności wprze­ciw­ności w każdejw każdej okaz­jiop­ty­mis­ta widzi okazjęwidzi okazję wokazję w każdejw każdej prze­ciw­nościpe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności wszu­ka prze­ciw­ności w każdejprze­ciw­ności w każdej okaz­jiop­ty­mis­ta widzi okazję wwidzi okazję w każdejokazję w każdej prze­ciw­nościpe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdejszu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­jiop­ty­mis­ta widzi okazję w każdejwidzi okazję w każdej prze­ciw­ności

Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej przeciwności.Pesymista widzi trudności w każdej nadarzającej się okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności.Prze­ciw­ności kształtują ludzi, po­wodze­nie tworzy potwory.Rząd w re­woluc­ji jest des­po­tyz­mem wol­ności prze­ciw­ko tyranii.Człowiek zbu­dowa­ny jest z prze­ciw­ności, w tym całe je­go dra­matyczne bo­gac­two i urok.Ob­raz prze­ciw­ni­ka - prze­ciw­nik ja­ko kreac­ja artystyczna.