Pe­symis­ta twier­dzi, że wszys­tkie ko­biety to nierządni­ce. Op­ty­mis­ta twier­dzi, że nie, ale ma nadzieję.


pe­symis­-twier­dzi-że wszys­tkie-ko­biety-to nierządni­-op­ty­mis­ twier­dzi-że nie-ale- nadzieję
julian tuwimpe­symis­tatwier­dziże wszys­tkieko­bietyto nierządni­ceop­ty­mis­ta twier­dziże niealema nadziejępe­symis­ta twier­dziże wszys­tkie ko­bietyko­biety to nierządni­ceale ma nadziejęże wszys­tkie ko­biety to nierządni­ce

Op­ty­mis­ta twier­dzi, że żyje­my w naj­lep­szym z możli­wych światów, a pe­symis­ta oba­wia się, że to jest prawda.Mężczyźni są sza­lenie nielo­giczni. Twier­dzą, że wszys­tkie ko­biety są ta­kie sa­me, lecz to nie przeszkadza im ciągle je zmieniać.Po­dob­no ludzie, którzy mówią do siebie są wyjątko­wo in­te­ligen­tni, a społeczeństwo twier­dzi że chorzy psychicznie ...pa­ni ik­sińska ma bar­dzo ar­tystyczne gus­ty. nieważne - twier­dzi - ja­ki smak ma zu­pa ; naj­ważniej­sze, by miała piękny kolor Ja­ki jest ideał? Większość twier­dzi że ta­ka oso­ba nie is­tnieje. Ja zna­laz­lam Ciebie, swój ideał.Dzi­siaj poz­nałam his­to­rię pew­ne­go psa, które­go opiekun­ka od­dała do schro­nis­ka, po­nieważ za bar­dzo ją kochał. --- To był pies, które­go wzięła ze schro­nis­ka. Tak bar­dzo był jej za to wdzięczny, nie od­stępo­wał jej na krok, bał się od­rzu­cenia, od­da­nia, dla­tego od­wiozła go z pow­ro­tem. Jak twier­dzi dla je­go dob­ra. Dzi­siaj myśli o ko­lej­nym psie.