pe­wien człowiek wyg­rał mi­liard w środę. - ja­ka była pier­wsza wy­mier­na korzyść z tej wyg­ra­nej ? - py­ta go dziennikarz. - ta­ka, że już w nie­dzielę nie mu­siałem jeść obiadu go­towa­nego przez moją żonę ! 


pe­wien-człowiek-wyg­rał-mi­liard-w środę-ja­ka-była-pier­wsza-wy­mier­na-korzyść-z tej wyg­ra­nej- - py­-go dziennikarz
lovely-girlpe­wienczłowiekwyg­rałmi­liardw środęja­kabyłapier­wszawy­mier­nakorzyśćz tej wyg­ra­nej  py­tago dziennikarzta­każe jużw nie­dzielęnie mu­siałemjeśćobiadugo­towa­negoprzezmojążonę pe­wien człowiekczłowiek wyg­rałwyg­rał mi­liardmi­liard w środęja­kaja­ka byłabyła pier­wszapier­wsza wy­mier­nawy­mier­na korzyśćkorzyść z tej wyg­ra­nejta­każe już w nie­dzielęw nie­dzielę nie mu­siałemnie mu­siałem jeśćjeść obiaduobiadu go­towa­negogo­towa­nego przezprzez mojąmoją żonępe­wien człowiek wyg­rałczłowiek wyg­rał mi­liardwyg­rał mi­liard w środęja­ka byłaja­ka była pier­wszabyła pier­wsza wy­mier­napier­wsza wy­mier­na korzyśćwy­mier­na korzyść z tej wyg­ra­nejże już w nie­dzielę nie mu­siałemw nie­dzielę nie mu­siałem jeśćnie mu­siałem jeść obiadujeść obiadu go­towa­negoobiadu go­towa­nego przezgo­towa­nego przez mojąprzez moją żonę

Wal­ka z sa­mym sobą, tu nie ma wyg­ra­nego i przeg­ra­nego, sam de­cydu­jesz czy ja podjąć i od Ciebie za­leży czy ją wyg­rasz, czy dasz za wygraną. -Ryder
wal­ka-z ­mym-sobą- nie  wyg­ra­nego-i przeg­ra­nego-sam-de­cydu­jesz-czy-ja podjąć-i od ciebie-za­ży-czy-ją wyg­rasz-czy-dasz
Człowiek nig­dy nie po­winien być zbyt pew­ny, że wyg­rał. Zwłaszcza z losem. -Małgorzata Musierowicz
człowiek-nig­dy-nie po­winien-być-zbyt-pew­ny-że wyg­rał-zwłaszcza z losem
Pie­chur i Jeżyk Pie­chur gdy wdepnął na minę – jeżyk, W jed­nej chwi­li zęby wyszczerzył Do os­tatniej fotki, Jak­by wyg­rał w totku; Po­machał nóżka­mi i już nie żył. -awatar
pie­chur-i jeżyk-pie­chur-gdy-wdepnął-na minę- żyk-w-jed­nej-chwi­li-zęby-wyszczerzył-do-os­tatniej-fotki-jak­by-wyg­rał-w totku
Kłam­stwa mogą wyg­rać sprint, ale to praw­da wyg­ry­wa cały maraton!  -Michael Jackson
kłam­stwa-mogą-wyg­rać-sprint-ale-to praw­da-wyg­ry­wa-cały-maraton