Pe­wien mudżahe­din po­wie­dział mi kiedyś, że przez­nacze­nie da­je nam w życiu trzech nau­czy­cieli, trzech przy­jaciół, trzech wrogów i trzy wiel­kie miłości. Ta dwu­nas­tka jest jed­nak zaw­sze zak­ry­ta, tak że nie wiemy, kto jest kim, dopóki ich nie po­kocha­my, nie zos­ta­wimy lub nie pokonamy.


pe­wien-mudżahe­din-po­wie­dział-mi kiedyś-że przez­nacze­nie-da­-nam-w życiu-trzech-nau­czy­cieli-trzech-przy­jaciół-trzech
gregory david robertspe­wienmudżahe­dinpo­wie­działmi kiedyśże przez­nacze­nieda­jenamw życiutrzechnau­czy­cieliprzy­jaciółwrogówi trzywiel­kiemiłościta dwu­nas­tkajest jed­nakzaw­szezak­ry­tatakże nie wiemyktojest kimdopókiichnie po­kocha­mynie zos­ta­wimylubnie pokonamype­wien mudżahe­dinmudżahe­din po­wie­działpo­wie­dział mi kiedyśże przez­nacze­nie da­jeda­je namnam w życiuw życiu trzechtrzech nau­czy­cielitrzech przy­jaciółtrzech wrogówwrogów i trzyi trzy wiel­kiewiel­kie miłościta dwu­nas­tka jest jed­nakjest jed­nak zaw­szezaw­sze zak­ry­tatak że nie wiemykto jest kimdopóki ichich nie po­kocha­mynie zos­ta­wimy lublub nie pokonamype­wien mudżahe­din po­wie­działmudżahe­din po­wie­dział mi kiedyśże przez­nacze­nie da­je namda­je nam w życiunam w życiu trzechw życiu trzech nau­czy­cielitrzech wrogów i trzywrogów i trzy wiel­kiei trzy wiel­kie miłościta dwu­nas­tka jest jed­nak zaw­szejest jed­nak zaw­sze zak­ry­tadopóki ich nie po­kocha­mynie zos­ta­wimy lub nie pokonamy

Ty­le ludzi w wiel­kim tłumie W nim ze trzech ro­zu­mem włada Żaden z nich nie wyrachuje Ile go na łeb przypada  -SirNobody
ty­-ludzi-w wiel­kim-tłumie-w-nim-ze trzech-ro­zu­mem-włada-Żaden-z nich-nie wyrachuje-ile-go na łeb-przypada 
Pa­miętaj, że zaw­ra­canie głowy służy wiel­kiej spra­wie miłości. Tyl­ko nig­dy przy tym nie wiado­mo, kto zaw­ra­ca, kto ma głowę oraz czy­ja głowa jest zawracana!  -Henryk Horosz
pa­miętaj-że zaw­ra­canie-głowy-służy-wiel­kiej-spra­wie-miłoś-tyl­ko nig­dy-przy-tym-nie wiado­mo-kto-zaw­ra­ca-kto- głowę