Pełny sens pewnych książek może się nam odsłonić dopiero znacznie później, po śmierci ich autorów.


pełny-sens-pewnych-książek-może-ę-nam-odsłonić-dopiero-znacznie-później-po-śmierci-ich-autorów
georges duhamelpełnysenspewnychksiążekmożesięnamodsłonićdopieroznaczniepóźniejpośmierciichautorówpełny senssens pewnychpewnych książekksiążek możemoże sięsię namnam odsłonićodsłonić dopierodopiero znacznieznacznie późniejpo śmierciśmierci ichich autorówpełny sens pewnychsens pewnych książekpewnych książek możeksiążek może sięmoże się namsię nam odsłonićnam odsłonić dopieroodsłonić dopiero znaczniedopiero znacznie późniejpo śmierci ichśmierci ich autorówpełny sens pewnych książeksens pewnych książek możepewnych książek może sięksiążek może się nammoże się nam odsłonićsię nam odsłonić dopieronam odsłonić dopiero znacznieodsłonić dopiero znacznie późniejpo śmierci ich autorówpełny sens pewnych książek możesens pewnych książek może siępewnych książek może się namksiążek może się nam odsłonićmoże się nam odsłonić dopierosię nam odsłonić dopiero znacznienam odsłonić dopiero znacznie później

Słabość ludzi wydaje nam ich dusze, czyni ich potrzebującymi. Bez przywar byliby zamknięci w sobie i nie potrzebujący niczego. Dopiero ich wady nadają im smak i czynią pociągającymi.Historycy to adwokaci, którzy bronią swoich klientów dopiero po ich śmierci.Autorów sądzą ich dzieła.Czas przeznaczony na życie jest niczym. Czymś jest dopiero to, co człowiek zrobi z owym czasem. Sami musimy nadać swemu życiu sens, gdyż sens ów nie towarzyszy życiu automatycznie.To, co nadaje sens życiu, nadaje także sens śmierci.Człowiek jest wolny jak ptak w klatce: może się poruszać tylko w pewnych granicach.