Per­fu­my fas­cy­nowały go od daw­na. Są jak wiado­mości, którą chce się prze­kazać. Nie pot­rze­ba do te­go żad­ne­go języ­ka. Można być głucho­niemym, można być z in­nej cy­wili­zac­ji, a i tak zro­zumie się tę wiado­mość. W per­fu­mach jest ja­kiś ir­racjo­nal­ny, ta­jem­niczy element.


per­fu­my-fas­cy­nowały-go od daw­na-są jak wiado­moś-którą-chce ę-prze­kazać-nie pot­rze­ba-do te­go-żad­ne­go
janusz leon wiśniewskiper­fu­myfas­cy­nowałygo od daw­nasą jak wiado­mościktórąchce sięprze­kazaćnie pot­rze­bado te­gożad­ne­gojęzy­kamożna byćgłucho­niemymmożnabyćz in­nejcy­wili­zac­jia i takzro­zumie siętę wiado­mośćw per­fu­machjest ja­kiśir­racjo­nal­nyta­jem­niczyelementper­fu­my fas­cy­nowałyfas­cy­nowały go od daw­naktórą chce sięchce się prze­kazaćnie pot­rze­ba do te­godo te­go żad­ne­gożad­ne­go języ­kamożna być głucho­niemymmożna byćbyć z in­nejz in­nej cy­wili­zac­jia i tak zro­zumie sięzro­zumie się tę wiado­mośćw per­fu­mach jest ja­kiśjest ja­kiś ir­racjo­nal­nyta­jem­niczy elementper­fu­my fas­cy­nowały go od daw­naktórą chce się prze­kazaćnie pot­rze­ba do te­go żad­ne­godo te­go żad­ne­go języ­kamożna być z in­nejbyć z in­nej cy­wili­zac­jia i tak zro­zumie się tę wiado­mośćw per­fu­mach jest ja­kiś ir­racjo­nal­ny

Miłość jest to ja­kieś nie wiado­mo co, przychodzące nie wiado­mo skąd i nie wiado­mo jak, i spra­wijące ból nie wiado­mo dlaczego. -Luís de Camões
miłość-jest to ja­kieś-nie wiado­mo-co-przychodzą-nie wiado­mo-skąd-i nie wiado­mo-jak-i spra­wiją-ból-nie wiado­mo-dlaczego
Fa­cet pot­rze­buje wielu ko­biet tyl­ko wte­dy, kiedy żad­na z nich nie jest nic war­ta. Można ut­ra­cić tożsa­mość, piep­rząc się na pra­wo i lewo. -Charles Bukowski
fa­cet-pot­rze­buje-wielu-ko­biet-tyl­ko-wte­dy-kiedy-żad­na-z nich-nie jest nic-war­-można ut­ra­ć-toż­mość-piep­rząc ę
Równie dob­rze można za­robić na upad­ku cy­wili­zac­ji, co na jej budowie. -Margaret Mitchell
równie-dob­rze-można-za­robić-na upad­ku-cy­wili­zac­ji-co na jej-budowie
złoty strzał – prze­daw­ko­wanie nar­ko­tyku kończące się śmier­cią. Cze­mu tak sa­mo nie można prze­daw­ko­wać Ciebie ?!  -Olusia1007
złoty-strzał- prze­daw­ko­wanie-nar­ko­tyku-kończą ę-śmier­ą-cze­mu-tak-­mo-nie można-prze­daw­ko­wać-ciebie-