Pesymista widzi tylko trudności w każdej nadarzającej się okazji; optymista widzi dla siebie szansę w trudnościach, które napotyka.


pesymista-widzi-tylko-trudnoś-w-każdej-nadarzającej-ę-okazji-optymista-widzi-dla-siebie-szansę-w-trudnościach-które-napotyka
winston churchillpesymistawidzitylkotrudnościkażdejnadarzającejsięokazjioptymistadlasiebieszansętrudnościachktórenapotykapesymista widziwidzi tylkotylko trudnościtrudności ww każdejkażdej nadarzającejnadarzającej sięsię okazjioptymista widziwidzi dladla siebiesiebie szansęszansę ww trudnościachktóre napotykapesymista widzi tylkowidzi tylko trudnościtylko trudności wtrudności w każdejw każdej nadarzającejkażdej nadarzającej sięnadarzającej się okazjioptymista widzi dlawidzi dla siebiedla siebie szansęsiebie szansę wszansę w trudnościachpesymista widzi tylko trudnościwidzi tylko trudności wtylko trudności w każdejtrudności w każdej nadarzającejw każdej nadarzającej siękażdej nadarzającej się okazjioptymista widzi dla siebiewidzi dla siebie szansędla siebie szansę wsiebie szansę w trudnościachpesymista widzi tylko trudności wwidzi tylko trudności w każdejtylko trudności w każdej nadarzającejtrudności w każdej nadarzającej sięw każdej nadarzającej się okazjioptymista widzi dla siebie szansęwidzi dla siebie szansę wdla siebie szansę w trudnościach

Pesymista widzi trudności w każdej nadarzającej się okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności.Optymista wszędzie widzi zielone światło, pesymista - czerwone, zakazujące przejścia. Człowiek mądry powinien więc być daltonistą.Optymista to człowiek, który wszędzie widzi zielone światło, pesymista - czerwone. Człowiek umiarkowany powinien być daltonistą.Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej przeciwności.Ko­bieta nig­dy nie widzi te­go, co dla niej zro­bisz, widzi tyl­ko to, cze­go nie zrobisz.Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu.