Pesymista widzi tylko trudności w każdej nadarzającej się okazji; optymista widzi dla siebie szansę w trudnościach, które napotyka.


pesymista-widzi-tylko-trudnoś-w-każdej-nadarzającej-ę-okazji-optymista-widzi-dla-siebie-szansę-w-trudnościach-które-napotyka
winston churchillpesymistawidzitylkotrudnościkażdejnadarzającejsięokazjioptymistadlasiebieszansętrudnościachktórenapotykapesymista widziwidzi tylkotylko trudnościtrudności ww każdejkażdej nadarzającejnadarzającej sięsię okazjioptymista widziwidzi dladla siebiesiebie szansęszansę ww trudnościachktóre napotykapesymista widzi tylkowidzi tylko trudnościtylko trudności wtrudności w każdejw każdej nadarzającejkażdej nadarzającej sięnadarzającej się okazjioptymista widzi dlawidzi dla siebiedla siebie szansęsiebie szansę wszansę w trudnościachpesymista widzi tylko trudnościwidzi tylko trudności wtylko trudności w każdejtrudności w każdej nadarzającejw każdej nadarzającej siękażdej nadarzającej się okazjioptymista widzi dla siebiewidzi dla siebie szansędla siebie szansę wsiebie szansę w trudnościachpesymista widzi tylko trudności wwidzi tylko trudności w każdejtylko trudności w każdej nadarzającejtrudności w każdej nadarzającej sięw każdej nadarzającej się okazjioptymista widzi dla siebie szansęwidzi dla siebie szansę wdla siebie szansę w trudnościach

Pesymista widzi trudności w każdej nadarzającej się okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności. -Winston Churchill
pesymista-widzi-trudnoś-w-każdej-nadarzającej-ę-okazji-optymista-widzi-okazję-w-każdej-trudnoś
Optymista wszędzie widzi zielone światło, pesymista - czerwone, zakazujące przejścia. Człowiek mądry powinien więc być daltonistą. -Albert Schweitzer
optymista-wszędzie-widzi-zielone-światło-pesymista-czerwone-zakazują-przejścia-człowiek-mądry-powinien-więc-być-daltonistą
Optymista to człowiek, który wszędzie widzi zielone światło, pesymista - czerwone. Człowiek umiarkowany powinien być daltonistą. -Albert Schweitzer
optymista-to-człowiek-który-wszędzie-widzi-zielone-światło-pesymista-czerwone-człowiek-umiarkowany-powinien-być-daltonistą
Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej przeciwności. -Winston Churchill
pe­symis­-szu­ka-prze­ciw­noś-w każdej-okaz­ji-op­ty­mis­ widzi-okazję-w każdej-przeciwnoś
Ko­bieta nig­dy nie widzi te­go, co dla niej zro­bisz, widzi tyl­ko to, cze­go nie zrobisz. -Georges Courteline
ko­bieta-nig­dy-nie widzi-te­go-co dla-niej-zro­bisz-widzi-tyl­ko-to-cze­go-nie zrobisz
Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu. -Antoine De Saint - Exupery
dobrze-widzi-ę-tylko-sercem-najważniejsze-jest-niewidzialne-dla-oczu