Pesymizm jest przywilejem młodych. W starszym wieku nie ma się na to czasu.


pesymizm-jest-przywilejem-młodych-w-starszym-wieku-nie-ę-na-to-czasu
winston churchillpesymizmjestprzywilejemmłodychstarszymwiekuniesięnatoczasupesymizm jestjest przywilejemprzywilejem młodychw starszymstarszym wiekuwieku nienie masię napesymizm jest przywilejemjest przywilejem młodychw starszym wiekustarszym wieku niewieku nie manie ma sięma się nana to czasupesymizm jest przywilejem młodychw starszym wieku niestarszym wieku nie mawieku nie ma sięnie ma się nasię na to czasuw starszym wieku nie mastarszym wieku nie ma sięwieku nie ma się nama się na to czasu

Pesymizm jest przywilejem młodych. W starszym wieku nie ma na to czasu.„Aby zrobić dobry użytek z życia, należałoby mieć w młodości doświadczenie wieku podeszłego, a na starość wigor lat młodych.”Niepo­koić się o młodych to obo­wiązek sta­rych - po­wie­dział Bib­liote­karz. - A za­daniem młodych jest lek­ce­ważyć niepokój starych.Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy.Przywilejem wielkich jest przyglądanie się katastrofom z balkonu.Czułostkowość jest przywilejem mierności.