Petersburg - to okno, przez które Rosja patrzy na Europę.


petersburg-to-okno-przez-które-rosja-patrzy-na-europę
francesco algarottipetersburgtooknoprzezktórerosjapatrzynaeuropępetersburgprzez którektóre rosjarosja patrzypatrzy nana europęprzez które rosjaktóre rosja patrzyrosja patrzy napatrzy na europęprzez które rosja patrzyktóre rosja patrzy narosja patrzy na europęprzez które rosja patrzy naktóre rosja patrzy na europę

Może które­goś jutra Słońce znów obudzi mnie pro­mieniami przez okno Dziś us­ta mam słone od mar­twej miłości...Gdy bieda staje przed drzwiami, miłość wyskakuje przez okno.Gdy bieda sta­je przed drzwiami, miłość wys­ka­kuje przez okno.Chmu­ry wlatują przez ot­warte okno do mo­jego po­koju i stają głowę moją zasłaniając.Głód nie nawiedza nigdy domu pracowitego człowieka, zagląda doń tylko przez okno.Głód nie na­wie­dza nig­dy do­mu pra­cowi­tego człowieka, zagląda doń tyl­ko przez okno.