Pew­ne­go dnia pop­roszę gwiaz­dy bym obudził się tam, gdzie chmu­ry będą już da­leko za mną. Tam, gdzie prob­le­my rozpływają się jak cyt­ry­nowe cu­kier­ki. Wy­soko, tam mnie znajdziesz...


pew­ne­go-dnia-pop­roszę-gwiaz­dy-bym-obudził ę-tam-gdzie-chmu­ry-będą-już-da­leko-za mną-tam gdzie-prob­­my-rozpływają ę
przerostduszypew­ne­godniapop­roszęgwiaz­dybymobudził siętamgdziechmu­rybędąjużda­lekoza mnątam gdzieprob­le­myrozpływają sięjak cyt­ry­nowecu­kier­kiwy­soko tammnieznajdzieszpew­ne­go dniadnia pop­roszępop­roszę gwiaz­dygwiaz­dy bymbym obudził sięobudził się tamgdzie chmu­rychmu­ry będąbędą jużjuż da­lekoda­leko za mnąprob­le­my rozpływają sięrozpływają się jak cyt­ry­nowejak cyt­ry­nowe cu­kier­kimnie znajdzieszpew­ne­go dnia pop­roszędnia pop­roszę gwiaz­dypop­roszę gwiaz­dy bymgwiaz­dy bym obudził siębym obudził się tamgdzie chmu­ry będąchmu­ry będą jużbędą już da­lekojuż da­leko za mnąprob­le­my rozpływają się jak cyt­ry­nowerozpływają się jak cyt­ry­nowe cu­kier­ki

Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może. -Jean Jacques Rousseau
nazbyt-sądzimy-szczęście-wedle-pozorów-dopatrujemy-ę-go-tam-gdzie-go-jest-najmniej-szukamy-go-tam-gdzie-go-być-nie-może
Królestwo kłamstwa nie jest tam, gdzie się kłamie, lecz tam gdzie się kłamstwo akceptuje. -Karel Capek
królestwo-kłamstwa-nie-jest-tam-gdzie-ę-kłamie-lecz-tam-gdzie-ę-kłamstwo-akceptuje
Tam daleko w morskiej fali, tam gdzie mgła leciutko drży, tam się pierwsza gwiazdka pali, a ta gwiazdką jesteś Ty. -Anonim
tam-daleko-w-morskiej-fali-tam-gdzie-mgła-leciutko-drży-tam-ę-pierwsza-gwiazdka-pali-a-gwiazdką-jesteś-ty