Pew­ne rzeczy nig­dy nie umierają; one cichną na ja­kiś czas, ale nig­dy nie umierają. So­me thin­gs ne­ver die; they just go quiet for a ti­me but ne­ver go die. (ang.) 


pew­ne-rzeczy-nig­dy-nie umierają-one-cichną-na ja­kiś-czas-ale-nig­dy-nie umierają-so­me-thin­gs-ne­ver-die-they-just-go quiet-for
santa montefiorepew­nerzeczynig­dynie umierająonecichnąna ja­kiśczasalenie umierająso­methin­gsne­verdietheyjustgo quietfora ti­mebutgo dieang pew­ne rzeczyrzeczy nig­dynig­dy nie umierająone cichnącichną na ja­kiśna ja­kiś czasale nig­dynig­dy nie umierająso­me thin­gsthin­gs ne­verne­ver diethey justjust go quietgo quiet fora ti­me butbut ne­verne­ver go diepew­ne rzeczy nig­dyrzeczy nig­dy nie umierająone cichną na ja­kiścichną na ja­kiś czasale nig­dy nie umierająso­me thin­gs ne­verthin­gs ne­ver diethey just go quietjust go quiet forgo quiet for a ti­mefor a ti­me buta ti­me but ne­verbut ne­ver go die

Ludzie ta­cy jak my, wierzący w fi­zykę, wiedzą, że różni­ca między przeszłością, te­raźniej­szością i przyszłością jest tyl­ko upar­cie obecną iluzją. Men­schen, die wie wir an die Phy­sik glauben, wis­sen, daß die Un­ter­scheidung zwis­chen Ver­gangenheit, Ge­gen­wart und Zu­kun­ft nur eine be­son­ders har­tnäcki­ge Il­lu­sion ist. (niem.) Tyl­ko dwie rzeczy są nies­kończo­ne: wszechświat oraz ludzka głupo­ta, choć nie jes­tem pe­wien co do tej pierwszej. Zwei Din­ge sind unen­dlich, das Uni­ver­sum und die men­schliche Dum­mheit, aber beim Uni­ver­sum bin ich mir nicht ganz sicher. (niem.) So­me thin­gs will ne­ver chan­ge. (ang.) I was about to die And then you sud­denly grab my tie Sa­ving my va­gabond life Ine­vitab­le rol­ling down I ope­ned wi­de my eyes And no­ticed that your voice sounds Li­ke an an­gel's flight Next to my ears hur­ting so hard I wish I had ne­ver been born at all To not feel the yeld of spoiled world But I can­not let my li­fe go Be­cause you're the on­ly one Who can sa­ve me From myself Rządy nie uczą się nicze­go. Tyl­ko ludzie się uczą. Go­ver­nmen­ts ne­ver learn. On­ly peop­le learn. (ang.) Nadzieja to dob­ra rzecz. Może naj­lep­sza ze wszys­tkich. A ta­kie nig­dy nie umierają.