Pew­nym swo­jej wie­dzy jest się tyl­ko wte­dy, kiedy się wie mało; ra­zem z wiedzą rosną wątpliwości.


pew­nym-swo­jej-wie­dzy-jest ę-tyl­ko-wte­dy-kiedy ę-wie-ło-ra­zem-z wiedzą-rosną-wątpliwoś
johann wolfgang goethepew­nymswo­jejwie­dzyjest siętyl­kowte­dykiedy sięwiemałora­zemz wiedząrosnąwątpliwościpew­nym swo­jejswo­jej wie­dzywie­dzy jest sięjest się tyl­kotyl­ko wte­dykiedy się wiewie małora­zem z wiedząz wiedzą rosnąrosną wątpliwościpew­nym swo­jej wie­dzyswo­jej wie­dzy jest sięwie­dzy jest się tyl­kojest się tyl­ko wte­dykiedy się wie małora­zem z wiedzą rosnąz wiedzą rosną wątpliwościpew­nym swo­jej wie­dzy jest sięswo­jej wie­dzy jest się tyl­kowie­dzy jest się tyl­ko wte­dyra­zem z wiedzą rosną wątpliwościpew­nym swo­jej wie­dzy jest się tyl­koswo­jej wie­dzy jest się tyl­ko wte­dy

Mało wie­dzy od­da­la od Bo­ga. Dużo wie­dzy spro­wadza do Niego z powrotem. -Louis Pasteur
mało-wie­dzy-od­da­-od bo­ga-dużo wie­dzy-spro­wadza-do niego-z powrotem
Nie wstyd nie wie­dzieć, lecz wstyd nie pragnąć swo­jej wie­dzy uzupełnić. -Feliks Chwalibóg
nie-wstyd-nie wie­dzieć-lecz-wstyd-nie pragnąć-swo­jej-wie­dzy-uzupełć