Pewna doza żartobliwości nie kłóci się bynajmniej z rozważaniem spraw nieżartobliwych.


pewna-doza-żartobliwoś-nie-kłó-ę-bynajmniej-z-rozważaniem-spraw-nieżartobliwych
tadeusz kotarbińskipewnadozażartobliwościniekłócisiębynajmniejrozważaniemsprawnieżartobliwychpewna dozadoza żartobliwościżartobliwości nienie kłócikłóci sięsię bynajmniejbynajmniej zz rozważaniemrozważaniem sprawspraw nieżartobliwychpewna doza żartobliwościdoza żartobliwości nieżartobliwości nie kłócinie kłóci siękłóci się bynajmniejsię bynajmniej zbynajmniej z rozważaniemz rozważaniem sprawrozważaniem spraw nieżartobliwychpewna doza żartobliwości niedoza żartobliwości nie kłóciżartobliwości nie kłóci sięnie kłóci się bynajmniejkłóci się bynajmniej zsię bynajmniej z rozważaniembynajmniej z rozważaniem sprawz rozważaniem spraw nieżartobliwychpewna doza żartobliwości nie kłócidoza żartobliwości nie kłóci siężartobliwości nie kłóci się bynajmniejnie kłóci się bynajmniej zkłóci się bynajmniej z rozważaniemsię bynajmniej z rozważaniem sprawbynajmniej z rozważaniem spraw nieżartobliwych

Zdarza się, że podobnie jak przestaje się osądzać księcia wedle jego ułomności i cnót, tak samo książę osądza swych poddanych wedle przymiotów nic nie mających do rzeczy; wówczas bynajmniej nie dla zasług otrzymuje się stanowiska i bynajmniej nie z powodu nieudolności się je traci; dzieje się tak wskutek korzyści płynących z należenia do określonej partii lub wskutek złej doli, która z należenia do innej wynika.Istnieje pewna teoria, że jeśli pewna określona liczba osobników danego gatunku ewoluuje, to z czasem cały gatunek podlega ewolucji.Ko­bietę stu­diuje się 3 ty­god­nie, kocha - 3 miesiące, kłóci się z nią 3 la­ta, zno­si 30; a dzieci ro­bią to sa­mo od nowa.Kto się uważa za zbyt ważnego dla małych spraw, ten przeważnie jest za mały dla spraw ważnych.Po­każ mi siebie, dość już tej szaty Po­każ mi proszę blask Two­je­go ciała. Spraw by me no­gi były jak z waty. Spraw by reszta liczyć się przestała Chłód zmysłów nie przeszkadza bynajmniej rozpalać się głowie.