Pewnego wieczoru zacząłem wymieniać wszystkich dobrych ludzi, których spotkałem w moim życiu. Musiałem to jednak przerwać, bo chyba nigdy bym nie skończył.


pewnego-wieczoru-zacząłem-wymieniać-wszystkich-dobrych-ludzi-których-spotkałem-w-moim-życiu-musiałem-to-jednak-przerwać-bo-chyba-nigdy-bym
jan twardowskipewnegowieczoruzacząłemwymieniaćwszystkichdobrychludziktórychspotkałemmoimżyciumusiałemtojednakprzerwaćbochybanigdybymnieskończyłpewnego wieczoruwieczoru zacząłemzacząłem wymieniaćwymieniać wszystkichwszystkich dobrychdobrych ludziktórych spotkałemspotkałem ww moimmoim życiujednak przerwaćbo chybachyba nigdynigdy bymbym nienie skończyłpewnego wieczoru zacząłemwieczoru zacząłem wymieniaćzacząłem wymieniać wszystkichwymieniać wszystkich dobrychwszystkich dobrych ludziktórych spotkałem wspotkałem w moimw moim życiumusiałem to jednakbo chyba nigdychyba nigdy bymnigdy bym niebym nie skończył

Spotkałem w życiu wielu bogatych ludzi. Zauważyłem jednak, że ludzie bogaci nie są szczęśliwi. Praca dla nich jest jak narkotyk. W biznesie tak się człowiek zatraca, że gubi czas na życie, na rodzinę... a to przecież jest szczęście!Nie spotkałem nigdy nikogo tak głupiego, bym nie mógł się czegoś od niego nauczyć.Tylko ten, kto kocha, jest silny i zdolny do wszystkich dobrych czynów, których świat potrzebuje.Dopiero na Wschodzie można pojąć gniew Chrystusa na przekupniów; tego transu niczym innym jak chłostą przerwać chyba nie sposób.Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczy główną, powiem ci: śmierć i miłość - obydwie zarówno.Próżność jest źródłem wszystkich złych, lecz również niemal wszystkich dobrych uczynków.