Pi­kan­te­rii do­da rac­ja, że pub­licznie człek przy człeku, a gdzie spacja? 


pi­kan­te­rii-do­da-rac­ja-że pub­licznie-człek-przy-człeku-a gdzie-spacja 
kedarpi­kan­te­riido­darac­jaże pub­licznieczłekprzyczłekua gdziespacja pi­kan­te­rii do­dado­da rac­jaże pub­licznie człekczłek przyprzy człekupi­kan­te­rii do­da rac­jaże pub­licznie człek przyczłek przy człekuże pub­licznie człek przy człeku

Gdy człowiek opo­wiada ko­muś swoją his­to­rię ni­by przy­pad­kiem do­da do niej więcej pi­kan­te­rii niż w rzeczywistości.Niektórzy muszą pa­lec w cudzy tyłek włożyć, żeby stwier­dzić pub­licznie, iż śmierdzi.Fi­lan­trop to człowiek, który pub­licznie zwra­ca bliźniemu drobną cząstkę te­go, co mu uk­radł prywatnie.Je­go czy­ny przeszły do his­to­rii i za­pom­niały zab­rać go ze sobą.Kil­kakrot­nie spot­kałam się z tym, iż or­ga­niza­tor wy­ciągał rękę po skład­ki, czesne, a po kil­ku dniach pub­licznie wyśmiał płacące­go in­formując uczestników, iż płat­nik nie jest... człon­kiem ich gru­py. Nig­dy nie był. Tyl­ko pieniądze zostały.Des­pe­rac­ja po­wodu­je, że ko­bieta tra­fia do do­mu pub­liczne­go, a fa­cet lądu­je w po­licyj­nym mundurku, oba­wa przed jut­rem w ob­liczu bra­ku per­spek­tyw spra­wia, że do końca bro­nimy włas­ne­go wyboru. A to przew­rotne, wi­dać że wielu to wys­tar­cza.. czy li­zakiem czy kciukiem, obo­je machają ręką przy szosie.