Pi­sanie jest des­pe­racką próbą wy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­biny god­ności i trochę pieniędzy.


pi­sanie-jest ­pe­racką-próbą-wy­dar­cia-z ­­noś-od­ro­biny-god­noś-i trochę-pieniędzy
walter moerspi­saniejest des­pe­rackąpróbąwy­dar­ciaz sa­mot­nościod­ro­binygod­nościi trochępieniędzypi­sanie jest des­pe­rackąjest des­pe­racką próbąpróbą wy­dar­ciawy­dar­cia z sa­mot­nościz sa­mot­ności od­ro­binyod­ro­biny god­nościgod­ności i trochęi trochę pieniędzypi­sanie jest des­pe­racką próbąjest des­pe­racką próbą wy­dar­ciapróbą wy­dar­cia z sa­mot­nościwy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­binyz sa­mot­ności od­ro­biny god­nościod­ro­biny god­ności i trochęgod­ności i trochę pieniędzypi­sanie jest des­pe­racką próbą wy­dar­ciajest des­pe­racką próbą wy­dar­cia z sa­mot­nościpróbą wy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­binywy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­biny god­nościz sa­mot­ności od­ro­biny god­ności i trochęod­ro­biny god­ności i trochę pieniędzypi­sanie jest des­pe­racką próbą wy­dar­cia z sa­mot­nościjest des­pe­racką próbą wy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­binypróbą wy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­biny god­nościwy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­biny god­ności i trochęz sa­mot­ności od­ro­biny god­ności i trochę pieniędzy

[ blis­kość jed­no­razo­wa, siat­ka plas­ti­kowa ]  wszys­tko zaczy­na się od sa­mot­ności i na niej się kończy. nie ma w tym mo­ral­ności bo sa­mot­ność nie jest mo­ral­na. jest bru­tal­na. jest bez­wstyd­na. nieob­liczal­na.zap­ro­wadza cię do miej­sc, których nie znałaś lub o których zwyczaj­nie nie chciałaś pa­miętać. bo tak właśnie jest, w ob­liczu sa­mot­ności wszys­cy jes­teśmy nadzy.W ciem­ności, kiedy oczy nie dos­trze­gają na­wet od­ro­biny światła, naj­le­piej za­palić serce. It is best to light up your heart in dar­kness, when eyes spot no other light.Naj­trud­niej umiera się w sa­mot­ności, ciem­ności i ciszy...Ka­riera ar­tysty po­dob­na jest ka­rie­rze kur­ty­zany: naj­pierw dla włas­nej przy­jem­ności, po­tem dla przy­jem­ności in­nych, a w końcu dla pieniędzy.Mądry wo­li żyć spo­koj­nie bez god­nośći i urzędu, niż przy god­nościach ciągle się trapić.Rząd w re­woluc­ji jest des­po­tyz­mem wol­ności prze­ciw­ko tyranii.