Pi­sany na wodzie mało real­ny świat wokół nas... Chwi­la zwątpienia i pa­niczny o Ciebie strach.... Ser­ca bi­cie wstrzy­mane w tęskno­cie dni egzystencji... bez Ciebie ukocha­na każda chwi­la mi udręką dos­trzeż mój ból ... Po­daruj mi mały skra­wek ziemi po której stąpasz Alicjo... *** *** *** *** *** Stąpać zaw­sze Twoimi śla­dami MP 


pi­sany-na wodzie-ło-real­ny-świat-wokół-nas-chwi­-zwątpienia-i pa­niczny-o ciebie-strach-ser­ca-bi­cie-wstrzy­mane
marek1410pi­sanyna wodziemałoreal­nyświatwokółnaschwi­lazwątpieniai pa­nicznyo ciebiestrachser­cabi­ciewstrzy­manew tęskno­ciedniegzystencjibezciebieukocha­nakażdachwi­lami udrękądos­trzeżmójbólpo­darujmi małyskra­wekziemipo której stąpaszalicjostąpaćzaw­szetwoimiśla­damimp pi­sany na wodziena wodzie małomało real­nyreal­ny światświat wokółwokół nasnas chwi­lachwi­la zwątpieniazwątpienia i pa­nicznyi pa­niczny o ciebieo ciebie strachser­ca bi­ciebi­cie wstrzy­manewstrzy­mane w tęskno­ciew tęskno­cie dnidni egzystencjiegzystencji bezbez ciebieciebie ukocha­naukocha­na każdakażda chwi­lachwi­la mi udrękąmi udręką dos­trzeżdos­trzeż mójmój bólbólpo­darujpo­daruj mi małymi mały skra­wekskra­wek ziemiziemi po której stąpaszpo której stąpasz alicjoalicjo ****** stąpaćstąpać zaw­szezaw­sze twoimitwoimi śla­damiśla­dami mp pi­sany na wodzie małona wodzie mało real­nymało real­ny światreal­ny świat wokółświat wokół naswokół nas chwi­lanas chwi­la zwątpieniachwi­la zwątpienia i pa­nicznyzwątpienia i pa­niczny o ciebiei pa­niczny o ciebie strachser­ca bi­cie wstrzy­manebi­cie wstrzy­mane w tęskno­ciewstrzy­mane w tęskno­cie dniw tęskno­cie dni egzystencjidni egzystencji bezegzystencji bez ciebiebez ciebie ukocha­naciebie ukocha­na każdaukocha­na każda chwi­lakażda chwi­la mi udrękąchwi­la mi udręką dos­trzeżmi udręką dos­trzeż mójdos­trzeż mój bólmój bólból po­darujpo­daruj mi małypo­daruj mi mały skra­wekmi mały skra­wek ziemiskra­wek ziemi po której stąpaszziemi po której stąpasz alicjopo której stąpasz alicjo ***alicjo *** ****** *** stąpać*** stąpać zaw­szestąpać zaw­sze twoimizaw­sze twoimi śla­damitwoimi śla­dami mp 

Pi­sany piórem mało real­ny świat wokół nas... I w pew­nej chwi­li, całe życie obróciło się o 180 stop­ni. To co kiedyś spra­wiało ra­dość, zaczęło bo­leć, a to co kiedyś spra­wiało ból, te­raz da­wało chwi­le wyt­chnienia. Oso­ba o której myślałeś, że zaw­sze będzie przy To­bie odeszła, a te oso­by po których na­wet byś się nie spodziewał dały Ci wspar­cie w ciężkich dla Ciebie chwi­lach. Taaak...Życie to pa­rodia. Pa­rodia normalności.Ser­ce otu­la Ciebie, a Ty otu­lasz mnie. Chwi­lami byłam bez­silna, a Ty uno­siłeś mnie. Niech te­raz ja będę Twoją ostoją. Kocham Cię.Znów stra­ciłam Cię.... Bo­je się każdej mi­nuty, każde­go dnia bez Ciebie... Wiem że to już ko­niec,me­go życia kres...Lecz w mym ser­cu ciągle cząstka Ciebie jest....bo na­dal KOCHAM CIĘ... praw­dzi­wa przyjaciółko...Jak wios­na dla ma­larza nat­chnieniem tak ty jes­teś dla mnie. Pragnę cię wiel­bić po ko­niec moich dni ale wiem, że długo nie po­ciągnę z tą sa­mot­nością i uda­waną obojętnością na świat. Wiel­bię cię i kocham nic innego. Każda chwi­la gdy cię nie widzę jest chwilą straconą. Niema rzeczy ani czy­nu bym zmienił zda­nie boś ty mą gwiaz­dką w oku. Kocham Cię Bo ja po­kochać pragnę znów dla Ciebie tyl­ko żyć na zaw­sze Bo ja usłyszeć pragnę Cię Zo­baczyć zno­wu świat w Twych barwach I gotów jes­tem pójść na końca świata próg po Ciebie Lecz wiem nie znajdę nig­dzie Cie uciekłeś I chce za­pom­nieć wszys­tko złe nie mogę Bo ja  tak bar­dzo w cieniu łez żałuję