Pi­sany piórem mało real­ny świat wokół nas...


pi­sany-piórem-ło-real­ny-świat-wokół-nas-Świat-w którym nie muszę-za­mykać-oczu-by uj­rzeć-wszys­tkie-ko­lory-tęczy-Świat
marek1410pi­sanypióremmałoreal­nyświatwokółnasŚwiatw którym nie muszęza­mykaćoczuby uj­rzećwszys­tkieko­lorytęczyŚwiattakjak ruchpo­wiekski­nienierzęsybezuśmie­chudo­tykułezbólupo życiakresmpautorcy­tatualic­japi­sany piórempiórem małomało real­nyreal­ny światświat wokółwokół nasŚwiat w którym nie muszęw którym nie muszę za­mykaćza­mykać oczuoczu by uj­rzećby uj­rzeć wszys­tkiewszys­tkie ko­loryko­lory tęczyŚwiat taktak real­nyreal­ny jak ruchjak ruch po­wiekski­nienie rzęsyrzęsy bezbez uśmie­chułez ww bólubólu po życiapo życia kres*** mpmp autorcy­tatu alic­jaalic­ja bpi­sany piórem małopiórem mało real­nymało real­ny światreal­ny świat wokółświat wokół nasŚwiat w którym nie muszę za­mykaćw którym nie muszę za­mykać oczuza­mykać oczu by uj­rzećoczu by uj­rzeć wszys­tkieby uj­rzeć wszys­tkie ko­lorywszys­tkie ko­lory tęczyŚwiat tak real­nytak real­ny jak ruchreal­ny jak ruch po­wiekski­nienie rzęsy bezrzęsy bez uśmie­chułez w bóluw bólu po życiabólu po życia kres*** *** mp*** mp autormp autor cy­tatuautor cy­tatu alic­jacy­tatu alic­ja b

Pi­sany na wodzie mało real­ny świat wokół nas... Chwi­la zwątpienia i pa­niczny o Ciebie strach.... Ser­ca bi­cie wstrzy­mane w tęskno­cie dni egzystencji... bez Ciebie ukocha­na każda chwi­la mi udręką dos­trzeż mój ból ... Po­daruj mi mały skra­wek ziemi po której stąpasz Alicjo... *** *** *** *** *** Stąpać zaw­sze Twoimi śla­dami MP Przes­tań żyć złudze­niami, świat real­ny też jest piękny.Każdy człowiek chce zmieniać świat, kiedy zaczy­na co­kol­wiek ro­bić. Ja chy­ba nie liczyłem na to, że można zmienić świat w dosłow­nym te­go słowa znacze­niu. Myślałem, że uda się ten świat opisać.One widziały świat przez szybę nie do­tyczyło ich nic na­wet czas który brnie mi­mo wo­li Były nieobec­ne w real­nym świecie kochały bo­hate­ra z książki nie pot­ra­fią bez niego żyć wieczność per­spek­ty­wa by­tu bez dni godzin sekund pra­ca motywuje bo ma­my mało czasu bez cza­su pra­ca nie ma powabu re­lac­je przy­jaciele marzenia brak poczu­cia upływu czasu wszys­tko zmienia real­ne sta­je się nieral­nie możliwe nieosiągal­ne osiągal­ne prawdziwie życie bez limitu in­na for­ma nasze­go bytu czy będziemy zwie­dzać in­ne galaktyki być może wszys­tko będzie w za­sięgu ręki jak to wszys­tko będzie dręczą mnie te kwestie ale na rozwiązania muszę pocze­kać jeszcze *** Dział: Dy­wagac­je filozoficzne *** Zbig­niew Małecki Zas­ta­nawiając się nad sen­sem życia po­win­niśmy się sku­pić na in­tensyw­nym myśle­niu. Co w większości przy­pad­kach ro­bimy. Lecz czy na pew­no pot­rzeb­ny jest do te­go chaos?- Chaos myśli? Czy jet dla nas sa­mych bez­pie­czny? Czy zwykłe złudze­nie może oka­zać się real­nym spoj­rze­niem na świat?