Pi­sarz stwarza wizję życia. Czy­tel­nik może ją przyjąć lub od­rzu­cić, po­kochać lub zniena­widzić. Jed­na obojętność niesie książce śmierć.


pi­sarz-stwarza-wizję-życia-czy­tel­nik może-ją przyjąć-lub-od­rzu­ć-po­kochać-lub-zniena­widzić-jed­na obojętność-niesie
jerzy andrzejewskipi­sarzstwarzawizjężyciaczy­tel­nik możeją przyjąćlubod­rzu­cićpo­kochaćzniena­widzićjed­na obojętnośćniesieksiążceśmierćpi­sarz stwarzastwarza wizjęwizję życiaczy­tel­nik może ją przyjąćją przyjąć lublub od­rzu­cićpo­kochać lublub zniena­widzićjed­na obojętność niesieniesie książceksiążce śmierćpi­sarz stwarza wizjęstwarza wizję życiaczy­tel­nik może ją przyjąć lubją przyjąć lub od­rzu­cićpo­kochać lub zniena­widzićjed­na obojętność niesie książceniesie książce śmierćpi­sarz stwarza wizję życiaczy­tel­nik może ją przyjąć lub od­rzu­cićjed­na obojętność niesie książce śmierć

Tu­taj ma­gia uno­si się w po­wiet­rzu, może czu­le objąć lub zag­ro­zić. Tu­taj wróżki knują in­try­gi lub tańczą na skałach, a cza­row­ni­ce rzu­cają dob­re lub złe zaklęcia.Pragnę rzu­cić się... rzu­cić się w wo­dos­pad życia... I na­wet jeśli przyj­dzie upaść bo­leśnie na ka­mienie - nie żałować! Miłość łatwiej znosi nieobecność lub śmierć niż zwątpienie lub zdradę.Według ustaw najwyższych człowiek człowiekowi nigdy obojętny nie bywa: zawsze ten tego, a ten owego może zniecierpliwić lub pocieszyć, zgorszyć lub nauczyć, zabawić lub znudzić.Słyszę swój krzyk, bo wołam moc­no o miłość. Chcę wreszcie poczuć, co to znaczy być kochaną i kochać jak nig­dy wcześniej. Wiem, że trud­no jest tak po pros­tu kochać bez żad­nych wątpli­wości rzu­cić się w moc­ne i ciepłe ra­miona miłości, tak jak­by rzu­cić się na pełną wodę bez żad­nych obaw, że się uto­nie... ® by Mrs Vercetti Weź mo­je ser­ce. Nie chcę go więcej. Zam­knij je w swo­jej pry­wat­nej szka­tułce. Klucz scho­waj dob­rze, bym go nie zna­lazł i nie ot­worzył by łza­mi się za­lać. Scho­waj me ser­ce w krwi twej bu­tel­ce. Utop je słod­ko i nie py­taj więcej czy ja Cię kocham, gdyż wiesz dos­ko­nale, że lub Ciebie kocham, lub ni­kogo, wca­le. * Dla Joasi *