Piękna ko­bieta może mieć za przy­jaciela brzyd­kiego mężczyznę tyl­ko dopóki pod­sy­ca w nim is­kierkę nadziei, że 


piękna-ko­bieta-może-mieć-za przy­jaciela-brzyd­kiego-mężczyznę-tyl­ko-dopóki-pod­sy­ca-w nim-is­kierkę-nadziei-że coś-z te­go
charlotkapięknako­bietamożemiećza przy­jacielabrzyd­kiegomężczyznętyl­kodopókipod­sy­caw nimis­kierkęnadzieiże cośz te­gobędzieto na­tomiastwyk­luczaprzyjaźńpiękna ko­bietako­bieta możemoże miećmieć za przy­jacielaza przy­jaciela brzyd­kiegobrzyd­kiego mężczyznęmężczyznę tyl­kotyl­ko dopókidopóki pod­sy­capod­sy­ca w nimw nim is­kierkęis­kierkę nadzieiz te­go będzieto na­tomiast wyk­luczawyk­lucza przyjaźńpiękna ko­bieta możeko­bieta może miećmoże mieć za przy­jacielamieć za przy­jaciela brzyd­kiegoza przy­jaciela brzyd­kiego mężczyznębrzyd­kiego mężczyznę tyl­komężczyznę tyl­ko dopókityl­ko dopóki pod­sy­cadopóki pod­sy­ca w nimpod­sy­ca w nim is­kierkęw nim is­kierkę nadzieito na­tomiast wyk­lucza przyjaźń

Być może ro­bi nam się smut­no na wi­dok cze­goś piękne­go, po­nieważ wiemy, że to nie będzie trwało wie­cznie. A widząc coś brzyd­kiego śmieje­my się, bo ro­zumiemy, że to tyl­ko udawanie.Każda ko­bieta piękna jest brzydką w sto­sun­ku do piękniej­szej od siebie, każda brzyd­ka - piękną w sto­sun­ku do brzyd­szej - każda, czy piękna, czy brzyd­ka, piękna - w sto­sun­ku do mężczyz­ny , które­mu się podoba.Tyl­ko małomówny, przys­tojny mężczyz­na po­siada dla ko­biety czar za­gad­ko­wości. Tyl­ko małomówna, piękna ko­bieta za­cieka­wia mężczyznę aż do szału.Ko­bieta, która nie może być brzyd­ka, nie jest piękna.przy­pad­ko­wość wyk­lucza przyczynę i skutek Odrębność płci wyk­lucza przy­jaźń między mężczyzną a kobietą.