Piękna ko­bieta mu­si zająć dru­gie miej­sce; pier­wsze na­leży się ko­biecie kocha­nej. Ona sta­je się pa­nią naszych serc; nim zda­my so­bie z te­go sprawę, ser­ce nasze po­pada w niewolę miłości.


piękna-ko­bieta-mu­-zająć-dru­gie-miej­sce-pier­wsze-na­ży ę-ko­biecie-kocha­nej-ona sta­ ę-pa­ą-naszych-serc-nim-zda­my-so­bie
iwan aleksiejewicz buninpięknako­bietamu­sizająćdru­giemiej­scepier­wszena­leży sięko­bieciekocha­nejona sta­je siępa­niąnaszychsercnimzda­myso­biez te­gosprawęser­cenaszepo­padaw niewolęmiłościpiękna ko­bietako­bieta mu­simu­si zająćzająć dru­giedru­gie miej­scepier­wsze na­leży sięna­leży się ko­biecieko­biecie kocha­nejona sta­je się pa­niąpa­nią naszychnaszych sercnim zda­myzda­my so­bieso­bie z te­goz te­go sprawęser­ce naszenasze po­padapo­pada w niewolęw niewolę miłościpiękna ko­bieta mu­siko­bieta mu­si zająćmu­si zająć dru­giezająć dru­gie miej­scepier­wsze na­leży się ko­bieciena­leży się ko­biecie kocha­nejona sta­je się pa­nią naszychpa­nią naszych sercnim zda­my so­biezda­my so­bie z te­goso­bie z te­go sprawęser­ce nasze po­padanasze po­pada w niewolępo­pada w niewolę miłości

Małżeństwo składa się ze wspólnych in­te­resów i wza­jem­ne­go pożąda­nia. Pier­wsze wzras­ta z la­tami, dru­gie zanika. -John Galsworthy
małżeństwo-składa ę-ze wspólnych-in­te­resów-i wza­jem­ne­go-pożąda­nia-pier­wsze wzras­-z ­tami-dru­gie-zanika
Miłość można podzielić na dwa stadia; *pier­wsze to te, składające się z praw­dzi­wych uczuć, *dru­gie nies­te­ty, wy­nikające tyl­ko z przyz­wycza­jenia do dru­giej osoby. -szajbuss
miłość-można-podzielić-na dwa-stadia-pier­wsze-to te-składają ę-z praw­dzi­wych-uczuć-dru­gie-nies­te­ty-wy­nikają-tyl­ko