Piękne ko­biety pot­ra­fią mieć w so­bie de­was­tujące siły.


piękne-ko­biety-pot­ra­fią-mieć-w so­bie-de­was­tują-ły
krzysztof pieczyńskipiękneko­bietypot­ra­fiąmiećw so­biede­was­tującesiłypiękne ko­bietyko­biety pot­ra­fiąpot­ra­fią miećmieć w so­biew so­bie de­was­tującede­was­tujące siłypiękne ko­biety pot­ra­fiąko­biety pot­ra­fią miećpot­ra­fią mieć w so­biemieć w so­bie de­was­tującew so­bie de­was­tujące siłypiękne ko­biety pot­ra­fią miećko­biety pot­ra­fią mieć w so­biepot­ra­fią mieć w so­bie de­was­tującemieć w so­bie de­was­tujące siłypiękne ko­biety pot­ra­fią mieć w so­bieko­biety pot­ra­fią mieć w so­bie de­was­tującepot­ra­fią mieć w so­bie de­was­tujące siły

Im­po­nują mi ko­biety pew­ne siebie oraz in­te­ligen­tne, ale nie za­rozu­miałe. Dow­cipne, od­ro­binę sar­kastyczne, ale też tak­towne. Lu­bię ko­biety, które mi­mo pres­ji otocze­nia pot­ra­fią po­wie­dzieć ot­warcie, że nie czują pot­rze­by by­cia matką i żoną. Dla których ważne jest życie w zgodzie ze swoimi prag­nieniami i ak­ceptac­ja siebie. Na ko­niec lu­bię ko­biety, bo lu­bię siebie.Ludzie i piękne­go pog­rze­bu pot­ra­fią zazdrościć.Nie ma ludzi wred­nych. Są ludzie szczerzy - którzy inaczej nie pot­ra­fią, nie lu­bią kłamać i uk­ry­wać swe­go zda­nia -, ocze­kujący pok­lasku - dla wi­dow­ni -, a także ta­cy, co wyżywają sie web­ralnie na in­nych, bo nie pot­ra­fią po­radzić so­bie z wewnętrzny­mi demonami.Ludzie pot­ra­fią wmówić so­bie pot­rzebę dru­giego człowieka i naz­wać ją miłością.Ludzie, którzy kochają, pot­ra­fią za­dawać naj­bo­leśniej­sze ciosy. Pot­ra­fią uśmier­cać nie poz­ba­wiając swej ofiary życia.Ko­biety sta­rają się urządzić na­wet w klęsce. Pot­ra­fią za­gos­po­daro­wać zły los.