Piękne ko­biety wierzą w swoją in­te­ligen­cję; ko­biety in­te­ligen­tne nie wierzą w swoją urodę.


piękne-ko­biety-wierzą-w swoją-in­te­ligen­cję-ko­biety-in­te­ligen­tne-nie wierzą-w swoją-urodę
pablo ruiz picassopiękneko­bietywierząw swojąin­te­ligen­cjęin­te­ligen­tnenie wierząurodępiękne ko­bietyko­biety wierząwierzą w swojąw swoją in­te­ligen­cjęko­biety in­te­ligen­tnein­te­ligen­tne nie wierząnie wierzą w swojąw swoją urodępiękne ko­biety wierząko­biety wierzą w swojąwierzą w swoją in­te­ligen­cjęko­biety in­te­ligen­tne nie wierząin­te­ligen­tne nie wierzą w swojąnie wierzą w swoją urodępiękne ko­biety wierzą w swojąko­biety wierzą w swoją in­te­ligen­cjęko­biety in­te­ligen­tne nie wierzą w swojąin­te­ligen­tne nie wierzą w swoją urodępiękne ko­biety wierzą w swoją in­te­ligen­cjęko­biety in­te­ligen­tne nie wierzą w swoją urodę

w is­tnienie-piekła-wierzą-tyl­ko-którzy-wierzą-że-do niego-nie pójdą-w niebo-wierzą-wszyscy-lesław-nowara 
Ko­biety są jak fo­tog­ra­fie; ja­kiś głupiec sta­ran­nie przecho­wuje kliszę, pod­czas gdy ludzie in­te­ligen­tni dzielą się odbitkami. -Henry Francois Becque
ko­biety-są jak fo­tog­ra­fie-ja­kiś-głupiec-sta­ran­nie-przecho­wuje-kliszę-pod­czas-gdy-ludzie-in­te­ligen­tni-dzielą ę
Piękność jest dla ko­biety ważniej­sza niż in­te­ligen­cja, bo mężczyźnie łat­wiej przychodzi pat­rze­nie niż myślenie. -Marlena Dietrich
piękność-jest dla-ko­biety-ważniej­sza-ż-in­te­ligen­cja-bo mężczyźnie-łat­wiej-przychodzi-pat­rze­nie-ż-myślenie
Żad­na lek­tu­ra i in­te­ligen­tne ro­zumo­wanie nie zastąpi bez­pośred­niego doświadczenia. -John Fowles
Żad­na-lek­­ra-i in­te­ligen­tne-ro­zumo­wanie-nie zastąpi-bez­pośred­niego-doświadczenia
Dlacze­go przy­jem­ne ko­biety wychodzą za mąż za nud­nych mężczyzn? Po­nieważ in­te­ligen­tni mężczyźni nie żenią się nig­dy z przy­jem­ny­mi kobietami. -William Somerset Maugham
dlacze­go-przy­jem­ne-ko­biety-wychodzą-za mąż-za nud­nych-mężczyzn-po­nieważ-in­te­ligen­tni-mężczyź-nie żenią ę-nig­dy