Piękne ko­biety wierzą w swoją in­te­ligen­cję; ko­biety in­te­ligen­tne nie wierzą w swoją urodę.


piękne-ko­biety-wierzą-w swoją-in­te­ligen­cję-ko­biety-in­te­ligen­tne-nie wierzą-w swoją-urodę
pablo ruiz picassopiękneko­bietywierząw swojąin­te­ligen­cjęin­te­ligen­tnenie wierząurodępiękne ko­bietyko­biety wierząwierzą w swojąw swoją in­te­ligen­cjęko­biety in­te­ligen­tnein­te­ligen­tne nie wierząnie wierzą w swojąw swoją urodępiękne ko­biety wierząko­biety wierzą w swojąwierzą w swoją in­te­ligen­cjęko­biety in­te­ligen­tne nie wierząin­te­ligen­tne nie wierzą w swojąnie wierzą w swoją urodępiękne ko­biety wierzą w swojąko­biety wierzą w swoją in­te­ligen­cjęko­biety in­te­ligen­tne nie wierzą w swojąin­te­ligen­tne nie wierzą w swoją urodępiękne ko­biety wierzą w swoją in­te­ligen­cjęko­biety in­te­ligen­tne nie wierzą w swoją urodę

Im­po­nują mi ko­biety pew­ne siebie oraz in­te­ligen­tne, ale nie za­rozu­miałe. Dow­cipne, od­ro­binę sar­kastyczne, ale też tak­towne. Lu­bię ko­biety, które mi­mo pres­ji otocze­nia pot­ra­fią po­wie­dzieć ot­warcie, że nie czują pot­rze­by by­cia matką i żoną. Dla których ważne jest życie w zgodzie ze swoimi prag­nieniami i ak­ceptac­ja siebie. Na ko­niec lu­bię ko­biety, bo lu­bię siebie.Ko­biety są jak fo­tog­ra­fie; ja­kiś głupiec sta­ran­nie przecho­wuje kliszę, pod­czas gdy ludzie in­te­ligen­tni dzielą się odbitkami.Piękność jest dla ko­biety ważniej­sza niż in­te­ligen­cja, bo mężczyźnie łat­wiej przychodzi pat­rze­nie niż myślenie.Żad­na lek­tu­ra i in­te­ligen­tne ro­zumo­wanie nie zastąpi bez­pośred­niego doświadczenia.Dlacze­go przy­jem­ne ko­biety wychodzą za mąż za nud­nych mężczyzn? Po­nieważ in­te­ligen­tni mężczyźni nie żenią się nig­dy z przy­jem­ny­mi kobietami.