Pięknie o miłości może mówić ten, dla kogo jest już ona wspomnieniem, przekonywująco może o niej mówić ten, w kim rozbudziła ona zmysłowość, a ten, komu poraziła serce, powinien o niej milczeć.


pięknie-o-miłoś-może-mówić-ten-dla-kogo-jest-już-ona-wspomnieniem-przekonywująco-może-o-niej-mówić-ten-w-kim-rozbudziła-ona-zmysłowość
m. agiejewpiękniemiłościmożemówićtendlakogojestjużonawspomnieniemprzekonywująconiejkimrozbudziłazmysłowośćkomuporaziłasercepowinienmilczećpięknie oo miłościmiłości możemoże mówićmówić tendla kogokogo jestjest jużjuż onaona wspomnieniemprzekonywująco możemoże oo niejniej mówićmówić tenw kimkim rozbudziłarozbudziła onaona zmysłowośćkomu poraziłaporaziła sercepowinien oo niejniej milczećpięknie o miłościo miłości możemiłości może mówićmoże mówić tendla kogo jestkogo jest jużjest już onajuż ona wspomnieniemprzekonywująco może omoże o niejo niej mówićniej mówić tenw kim rozbudziłakim rozbudziła onarozbudziła ona zmysłowośćkomu poraziła sercepowinien o niejo niej milczeć

Mówić dobrze może tylko ten, kto myśli rozumnie.Z Tobą mogę mówić swo­bod­niej niż z kim­kolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jes­teś, z całą wiedzą o mnie, z taką świado­mością, wbrew wszys­tkiemu, po­mimo wszystko.We­roni­ka Kaw­lew­ska Stałam sa­ma wpat­rzo­na w mur wrażliwości. Mu­ry są niezniszczalne. Ten był inny. Kruchy jak piasek, Jak sól, Jak szkło. Bo we mnie ta cecha przeważa. Wrażli­wość, wrażliwość. Ta jakże wier­na WRAŻLIWOŚĆ Kłopot za kłopotem Łza za łzą Cier­pienie za cierpieniem. Ona wyg­ry­wa z wszystkimi, Niena­wiść od niej słab­sza, przy niej krucha jak szkło. Każdy wyścig wygrywa. Nie łat­wo się z nią zmierzyć. Jest tyl­ko je­den przeciwnik, Który może z nią zwyciężyć Sil­na miłość, Tyl­ko sil­na miłość Silna Tyl­ko ona..Młodym mężczyzną jest ten, którego kobieta może uszczęśliwić lub unieszczęśliwić. Dojrzałym ten, którego już nie może uszczęśliwić.A te­raz mnie zostawiłeś,chłopaku. A te­raz cier­pisz, dziewczyno. Będę śpiewać tru­pie kołysan­ki, będę usy­piać ten świat. Ty,wijący się z bólu. Ona Cię nie chcę. Ty, biedny. Ty, kacie. Ona, jeszcze silniejsza. Może to co się nam wy­darzyło było wszys­tkim co mogło się wydarzyć. Kil­ka słów, kil­ka wyznań. Ty chciałeś to zakończyć. Ona zakończyła. Jest już tyl­ko Pan. Jest tyl­ko Pa­ni. Nie ma Państwa.Tyl­ko wiel­kim jest da­ne mówić o so­bie w ten sposób, jak­by mówi­li o każdym i o wszystkich.