Piękno jest je­dyną rzeczą boską i widzialną jednocześnie.


piękno-jest ­dyną-rzeczą-boską-i widzialną-jednocześnie
sokratespięknojest je­dynąrzecząboskąi widzialnąjednocześniepiękno jest je­dynąjest je­dyną rzecząrzeczą boskąboską i widzialnąi widzialną jednocześniepiękno jest je­dyną rzecząjest je­dyną rzeczą boskąrzeczą boską i widzialnąboską i widzialną jednocześniepiękno jest je­dyną rzeczą boskąjest je­dyną rzeczą boską i widzialnąrzeczą boską i widzialną jednocześniepiękno jest je­dyną rzeczą boską i widzialnąjest je­dyną rzeczą boską i widzialną jednocześnie

Uśmierzenie bólu jest rzeczą boską.Uśmie­rza­nie bólu jest rzeczą boską.Sza­leństwo jest je­dyną rzeczą, której można zaufać.Je­dyną rzeczą ja­kiej po­win­nismy się bać jest sam strach.Je­dyną rzeczą bar­dziej przygnębiającą od niemożności od­na­lezienia ko­goś jest by­cie nieodnalezionym.Je­dyną rzeczą ja­kiej świat nig­dy nie będzie miał dość, jest przesada.