Piękno jest obec­ne, tyl­ko trze­ba chcieć je widzieć, lub przy­naj­mniej roz­myślnie nie za­mykać oczu.


piękno-jest obec­ne-tyl­ko-trze­ba-chcieć- widzieć-lub-przy­naj­mniej-roz­myślnie-nie za­mykać-oczu
theodor fontanepięknojest obec­netyl­kotrze­bachciećje widziećlubprzy­naj­mniejroz­myślnienie za­mykaćoczupiękno jest obec­netyl­ko trze­batrze­ba chciećchcieć je widziećlub przy­naj­mniejprzy­naj­mniej roz­myślnieroz­myślnie nie za­mykaćnie za­mykać oczutyl­ko trze­ba chciećtrze­ba chcieć je widziećlub przy­naj­mniej roz­myślnieprzy­naj­mniej roz­myślnie nie za­mykaćroz­myślnie nie za­mykać oczutyl­ko trze­ba chcieć je widziećlub przy­naj­mniej roz­myślnie nie za­mykaćprzy­naj­mniej roz­myślnie nie za­mykać oczulub przy­naj­mniej roz­myślnie nie za­mykać oczu

Żeby przeżywać życie, trze­ba widzieć w nim sens. Żeby chcieć ra­no wstać z łóżka, trze­ba widzieć w tym ja­kiś cel.Po­win­no się przy­naj­mniej raz dzien­nie przeczy­tać ja­kiś ład­ny wier­sz, zo­baczyć piękny ob­raz, posłuchać przy­jem­nej piosen­ki lub po­roz­ma­wiać z naj­lep­szym przy­jacielem. W ten sposób bu­duje­my piękniej­szą, bar­dziej war­tościową część nasze­go istnienia.Jak naj­więcej wy­daj­ności, przy jak naj­mniej­szej obec­ności - oto cze­go się od nas żąda. (o pracy) Na­wet cień przy­jaciela star­czy, aby uczy­nić człowieka szczęśli­wym. Przy­jaciół nie po­zys­kuj lek­ko­myślnie, a tych, których po­zys­kałeś, lek­ko­myślnie nie porzucaj.Zna­leźć piękno w naj­mniej­szym szczególe. Cie­szyć się drob­nos­tka­mi. Darzyć ludzi uśmie­chem. Po­daro­wać ko­muś ser­ce. I żyć wśród przy­jaciół. To naj­większe szczęście ja­kie można so­bie wyobrazić.Ucie­czka nie jest roz­wiąza­niem, ale da­je trochę cza­su. Przy­naj­mniej by do­wie­dzieć się, przed czym uciekamy…