Piękno jest formą dobroci.


piękno-jest-formą-dobroci
helen keller adamspięknojestformądobrocipiękno jestjest formąformą dobrocipiękno jest formąjest formą dobrocipiękno jest formą dobroci

Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci. Udawanie dobroci odstręcza bardziej niż otwarte zło.Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny.Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki.Piękno rzeczy śmier­telnych mi­ja, lecz nie piękno sztuki.Cho­ciaż praw­da to piękno, jed­nakże piękno nie mu­si być prawdą.Tak, piękno ko­biety to piękne piękno, ale nietrwałe.